Inicjatywy, konsultacje projektów aktów prawnych podejmowane przez OSKKO

OSKKO realizuje zadania uznane przez jego członków za ważne dla środowiska oświatowego, ulepszające funkcjonowanie systemu edukacji oraz konsultuje projekty aktów prawnych przedłożone mu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o włączenie kwalifikacji "Prowadzenie pracy wychowawczej" do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. problemu arkuszy ocen.

Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Komunikat Komisji Europejskiej: Rozwój szkół i doskonały poziom nauczania warunkiem dobrego startu życiowego.

Projekt ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie oddziałów i szkól sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Projekt ustawy Prawo oświatowe.

Projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. AKTUALIZACJA - stanowisko OSKKO.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzania ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania z ewidencji egzaminatorów.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

Komunikat Komisji Europejskiej "Otwieranie edukacji - Innowacyjne nauczanie i uczenie się dla wszystkich poprzez nowe technologie i otwarte zasoby edukacyjne".

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. 

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolnych, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolnych, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Projekt założeń projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.
Projekt założeń projektu ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw.

Projekt Założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych SIO.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad organizowania nauczania kościelnego, nabożeństw i wykonywania innych praktyk religijnych właściwych dla wyznania zielonoświątkowego dzieciom i młodzieży przebywającym w zakładach opiekuńczych i wychowawczych, w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz korzystającym ze zorganizowanego odpoczynku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz zmianie ustawy o systemie oświaty.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna".
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom
na zakup podręczników.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznej szkoły.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminów eksternistycznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego i publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie form działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach
i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. "Wyprawka Szkolna"

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.   

Perspektywa uczenia się przez całe życie - dokument strategiczny opracowany przez Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się przez całe życie, w tym Krajowych Ram Kwalifikacji, działający na podstawie Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 13 z dnia 17 lutego 2010 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu realizacji środków towarzyszących zapewnieniu skutecznego wykonania programu „Owoce w szkole”

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Projekt zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość, rozmiaru i zasadudzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2011.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu kursów języka polskiego dla cudzoziemców.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozp. MEN zmieniającego rozp. ws. zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach.

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozp. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadawania "Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia

Projekt rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

Projekt uchwały Rady Ministrów wraz z Rządowym programem pomocy uczniom 2010 r. - "Wyprawka szkolna"

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Projekt rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Projekt MEN w sprawie regulaminu konkursu na dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Interwencja OSKKO ws. druku "Arkusz sprawozdania z realizacji działań z zakresu profilaktyki w 2009 roku"

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

Projekt założeń projektu ustawy o systemie informacji oświatowej.

1. Projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

2. Projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawierające uwagi, zgłoszone w toku konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przypadków, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch obowiązkowych godzin wychowania fizycznego.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Konsultacja OSKKO. Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą.

Konsultacja OSKKO. Projekt rządowego programu wspierania w latach 2009-2011 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia "Radosna szkoła - kraina sprawności i zdrowia"

Konferencja Związku Gmin Śląska Opolskiego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej pt. „Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i obniżenie wieku szkolnego"

Stanowisko OSKKO z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie przeprowadzonego w obecnym roku szkolnym  egzaminu gimnazjalnego - części humanistycznej

Konsultacja OSKKO. ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia......2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

KONSULTACJA OSKKO - KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - Poprawa jakości kształcenia nauczycieli

Uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty - Sprawa: Ocena projektu rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”

ROZPORZĄDZENIE MEN z dn.....2007r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli

OSKKO w Sejmie RP. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Konsultacja OSKKO Projekt z 28 grudnia 2006 r.w wersji skierowanej do uzgodnień zewnętrznych, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia..2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Konsultacja OSKKO - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia.....006 r. Projekt z dnia 9.10.2006 zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

odpowiedź MEN - Interwencja OSKKO W sprawie zmiany zapisów Ustawy o Systemie Oświaty dot. indywidualnych zajęć dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia.....006 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania

Konsultacja OSKKO - rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Konsultacja OSKKO -  Rządowy Program Rozwoju Edukacji w Obszarach Wiejskich

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektu Ustawy z dnia .... 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie nominacji Romana Giertycha na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej

USTAWA o zmianie ustawy o systemie oświaty - Projekt z dnia 15 marca 2006 r.

Stanowisko i odpowiedź MEN OSKKO: w związku z listem Ministerstwa Edukacji i Nauki o sygnaturze DKOS-IN-5029-12/06 dotyczącego wprowadzenia języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007.

Awans zawodowy - pytania OSKKO i odpowiedzi MEN

Konsultacja OSKKO: Ustawa o Narodowym Instytucie Wychowania

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Projekt Rozporządzenia MEIN zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia............listopada 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

OSKKO weźmie udział w pracach Grupy Roboczej ds. Programu Operacyjnego "Wykształcenie i Kompetencje" (NARODOWY PLAN ROZWOJU 2007-2013).

Konsultacja OSKKO: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycieli

Konsultacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Interwencja OSKKO - do Rzecznika Praw Obywatelskich - w sprawie urlopu dyrektora. Ciąg dalszy - pismo RPO do MENiS.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

Konsultacja zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Odpowiedź MENiS na Stanowisko OSKKO w sprawie SIO - marzec 2005

uwagi do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Odpowiedź MENIS na pytania II Ogólnopolskiej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty w Miętnem (11-13 marca 2005) do MENIS w sprawie Karty Nauczyciela

Odpowiedź MENiS na Pismo w sprawie realizacji ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia................ 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Wyprawka Szkolna 2005

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia............grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

Odpowiedź Departamentu Pragmatyki Zawodowej nauczycieli na stanowisko OSKKO ws. awansu zawodowego

Interwencja OSKKO w sprawie egzaminu maturalnego absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Interwencja OSKKO - do Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Odpowiedź MENiS Wystąpienie OSKKO: Uwagi do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Odpowiedź MENiS na Stanowisko OSKKO: w sprawie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia................ 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Wstępna koncepcja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Projekt Rozporządzenia MENiS  zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Stanowisko OSKKO w sprawie realizacji przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Stanowisko OSKKO w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

Projekt Narodowego Plam Działań na Rzecz Dzieci 2004 - 2012 „Polska dla Dzieci"

„Założenia do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania"

Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów "Wyprawka Szkolna"

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

3 rozporządzenia dotyczące młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapii:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ramowych statutów placówek publicznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ......2003 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2004 roku

Konsultujemy Rozporządzenie o środkach dydaktycznych

konsultujemy projekt rozporządzenia MENiS w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie oraz typów szkól i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki

projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie typów szkól i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Konsultacja II - Rozporządzenie w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego - na konferencję uzgodnieniową 26-08-2003

Rozporządzenie MENiS zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek oraz szczegółowych zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych i akademickich

Konsultacja Rozporządzenia MENiS zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Ponowna konsultacja projektu rozporządzenia o organizacji roku szkolnego.

Konsultacja - Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego

Świadectwa szkolne wydawane uczniom z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy uczą się w szkołach podstawowych i gimnazjach, które nie są szkołami specjalnymi 

Konsultacja OSKKO w sprawie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty w sprawie projektu rozporządzenia o organizacji roku szkolnego.

Interweniujemy w sprawie nauczania indywidualnego

Odpowiedź  MENiS na nasze zapytanie w sprawie podziału na grupy z godzin dyrektora

Konsultujemy projekt rozporządzenia o ramowych planach nauczania.

Stanowisko OSKKO w sprawie bloków przedmiotowych, wystawiania ocen z przedmiotów w ich skład wchodzących oraz sposobu dokumentowania ich na świadectwach

OSKKO konsultuje Ustawę o Systemie Informacji Oświatowej

Stanowisko OSKKO w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki

Uwagi członków Stowarzyszenia dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków.

Stanowisko OSKKO w sprawie rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna"

Stanowisko OSKKO dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

OSKKO występuje o prawo konsultowania