Konsultacja OSKKO:

Wstępna koncepcja Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Zamieszczamy materiał MENiS otrzymany przez nas w wyniku rozmów podczas Konferencji OSKKO w Miętnem.

Pani Dorota Igielska, dyrektor Departamentu Pragmatyki Zawodowej nauczycieli MENiS zadeklarowała wówczas współpracę z OSKKO w kwestii opiniowania projektów aktów prawnych - na wcześniejszym niż dotąd etapie i niniejszym spełniła obietnicę.

"..przesyłam do konsultacji wstępną koncepcję niektórych elementów projektu rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Łączę pozdrowienia
Dorota Igielska"

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy fragmenty projektu i zapraszamy do konsultacji:

Sposób odbywania stażu (§3, §4, §5)

 

Dyskusja na Forum OSKKO

Wymagania na stopień nauczyciela stażysty (§6)

 

Dyskusja na Forum OSKKO

Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego (§7)

 

Dyskusja na Forum OSKKO

Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego (§8)

 

Dyskusja na Forum OSKKO

Rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego (§ 9)

 

Dyskusja na Forum OSKKO

Tryb działania komisji kwalifikacyjnych egzaminacyjnych (§10-14)

 

Dyskusja na Forum OSKKO