Konsultacja OSKKO: w związku z listem Ministerstwa Edukacji i Nauki o sygnaturze DKOS-IN-5029-12/06 dotyczącego wprowadzenia języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007.

 

 

Stanowisko OSKKO Odpowiedź MEiN

 

 

Stanowisko OSKKO

 

Minister Edukacji i Nauki

 

Sprawa: Uwagi Stowarzyszenia w związku z listem Ministerstwa Edukacji i Nauki o sygnaturze DKOS-IN-5029-12/06 dotyczącego wprowadzenia języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty z zadowoleniem obserwuje działania Ministerstwa mające na celu upowszechnienie nauki języka angielskiego poprzez wdrożenie dwóch godzin nauki języka od klasy I szkoły podstawowej.

W związku z  wątpliwościami dotyczącymi zasad,  według których wdrożenie  projektu ma się odbywać, OSKKO sformułowało pytania i propozycje Stowarzyszonych.

1.   W treści listu znalazło się stwierdzenie:
Ze względu na ograniczoną wysokość kwoty przeznaczonej na to zadanie w rezerwie celowej budżetu państwa środki finansowe będą przyznawane według kolejności zgłoszeń.

Czy to oznacza, że kwota 23 310 tys. zł planowanej rezerwy celowej nr 14 na przeznaczone na wprowadzenie od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkoły podstawowej nie zabezpiecza potrzeb wszystkich szkół podstawowych w kraju?

Czy w konsekwencji oznacza to, że wnioski, które zostaną przekazane Ministerstwu w późniejszym terminie, po wyczerpaniu kwoty rezerwy celowej, nie będą rozpatrzone pozytywnie?

OSKKO zwraca uwagę, że rozwiązanie takie promuje szkoły, które dysponują na dzień dzisiejszy wykwalifikowaną kadrą nauczycieli języka angielskiego i mają natychmiastową możliwość zadeklarowania możliwości nauki języka już od I klasy.

W gorszej sytuacji są szkoły wiejskie i Inne - jednociągowe, które borykają się z ogromnymi trudnościami w znalezieniu nauczyciela języka obcego, ze względu na niewielką ilość godzin języka w ramowym planie nauczania. Projekt wprowadzenia języka angielskiego od klasy I daje tym szkołom szansę na zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze godzin, co może stanowić zachętę dla wykwalifikowanej kadry, jednak by szanse zdobycia takiej były realne należy dać tym szkołom czas na  pozyskanie  nauczycieli, czy  absolwentów szkół.
Wydaje się, ze wobec takiej nierówności szans, szybkość złożenia wniosku jest niewłaściwym kryterium przyznawania środków finansowych.

 

2.    Stowarzyszenie zwraca uwagę, że w bardzo wielu szkołach podstawowych w naszym kraju naucza się od klasy pierwszej lub czwartej innych języków obcych- niemieckiego, rosyjskiego, czy francuskiego.

Dyrektorzy z trudem pozyskali do pracy wykwalifikowanych germanistów, którzy wykonują swą pracę z pasją i poświęceniem.

Rozumiejąc priorytet nauki języka angielskiego w naszych szkołach, proponujemy, by na etapie przejściowym np. około 3-5 lat – do momentu zapełnienia się szkół wykwalifikowanymi nauczycielami języka angielskiego, czy przekwalifikowania się obecnie zatrudnionych w szkołach językowców, rozszerzyć realizację projektu o  naukę  innych języków obcych- zwłaszcza języka niemieckiego.

 

Problemy związane z nauką języka obcego w szkołach były podnoszone na III Krajowej Konferencji Kadry Kierowniczej Oświaty organizowanej przez OSKKO, stowarzyszeni dyrektorzy liczą na odpowiedź Ministerstwa.

opr. Joanna Berdzik, OSKKO

 

Odpowiedź ministerstwa.

 

MINISTERSTWO EDUKACJI   I   NAUKI

Warszawa, 2006-04-20

 

DKOS-l-DJ-5029-119/06

 

w związku z [...] pismem z 16 marca 2006 r. dotyczącym wprowadzenia języka angielskiego uprzejmie informuję:

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi prace nad wprowadzeniem - od pierwszej klasy szkoły podstawowej - obowiązkowych zajęć z języka obcego. Głównym celem powszechnej, wczesnej edukacji językowej jest stworzenie jak najlepszych warunków do nauczania języka i umożliwienie uczniom - w trakcie 12-letniego cyklu kształcenia - nabycia umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym. Odpowiednio wczesne rozpoczynanie nauczania języka obcego zagwarantuje porównywalność przygotowania polskich uczniów z ich europejskimi rówieśnikami.

Właściwe przygotowanie do wprowadzenia wczesnego nauczania języka obcego wymaga zagwarantowania odpowiednich warunków, tj. przede wszystkim wykwalifikowanej kadry nauczycieli.

Planuje się, że obowiązkowe nauczanie języka obcego od klasy pierwszej szkoły podstawowej zostanie wprowadzone od roku szkolnego 2008/2009. Natomiast już w roku szkolnym 2006/2007 możliwe będzie zapewnienie uczniom wczesnej nauki języka obcego w szkołach, które zadeklarują gotowość realizacji takich


 
zajęć i w których zatrudnieni będą nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami. Środki na ten cel zostały zagwarantowane w rezerwie celowej budżetu państwa nr 14. Oferta dotycząca roku szkolnego 2006/2007 została przekazana do szkół przez kuratorów oświaty.

Informuję, że oszacowana wstępnie kwota 23 310 tys. zł zabezpieczy potrzeby wszystkich szkół, w których zatrudnieni będą od 1 września 2006 r. nauczyciele z pełnymi kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego w klasach I-III szkoły podstawowej.

Ministerstwo przewiduje także, że te szkoły, które nie będą miały możliwości zatrudnienia wykwalifikowanych nauczycieli języka angielskiego od 1 września 2008 r. będą mogły realizować zajęcia z innego języka obcego. Warunkiem wprowadzenia nauczania innego niż angielski języka obcego w klasach I-III musi być zatrudnienie nauczyciela posiadającego wymagane kwalifikacje oraz zagwarantowanie kontynuacji nauczania tego samego języka do końca szkoły podstawowej.

Nauczyciele języków obcych innych specjalności będą mieli zapewnioną pracę, bowiem obok języka angielskiego (lub ewentualnie innego obcego) począwszy od klasy IV wprowadzony zostanie obowiązkowo drugi język obcy.


 

 łączę wyrazy poważania