Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ........... 2003 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

 

23 października 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

Warszawa, 21 października 2003 r.

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DKOS - 1/ZF - 500 - 44/03

Według rozdzielnika

Przekazuję projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

w z . Ministra:

Sekretarz Stanu

Franciszek Potulski

===============================

tekst projektu

tekst ujednolicony (OSKKO)

uzasadnienie

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO