Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ............................. 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 

4 sierpnia 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

Warszawa, 29 lipca 2003r.

DKOS-3-IKG-0141 -10/03

Wg rozdzielnika

Przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej i Sportu zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół - z uprzejmą prośbą o przedstawienie uwag

w możliwie najkrótszym terminie.

wz. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski

 

tekst projektu

załącznik nr 1 - I etap edukacyjny

załącznik nr 2 - II etap edukacyjny

załącznik nr 3 - ścieżki edukacyjne

załącznik nr 4 - gimnazjum, III etap edukacyjny

załącznik nr 5 - podstawa kształcenia ogólnego dla LO, Liceów Profilowanych, Techników, Uzupełniających LO i Techników Uzupełn.

załącznik nr 6 - podstawa kształcenia ogólnego dla ZSZ

załącznik nr 7 - podstawa kształcenia ogólnego dla szkół policealnych

uzasadnienie

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO: w przygotowaniu

.