Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:
Olsztyn, 17 lutego 2003r

            Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, w odpowiedzi na pismo Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Nr DKOS - 4030 - 300/02/03ZF prezentuje następujące stanowisko dot. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji:

1. Przedstawiona propozycja zmiany § 13 wyżej wymienionego rozporządzenia jest działaniem porządkującym dotychczasowy zapis.

2. Zgłoszony projekt pozwoli praktyczniej zastosować księgi arkuszy ocen w przypadku szkół dla dorosłych.

3. Proponujemy zmianę zapisu § 13 ust. 4 cytowanego projektu rozporządzenia zmieniającego: 

§ 13.4. Na końcu ksiąg, o których mowa w ust. 2 i 3, umieszcza się adnotację: “Księga zawiera:

a) .................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów / słuchaczy od litery ... do litery ... , którzy ukończyli szkołę,
b)................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów / słuchaczy od litery ... do litery ... , którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę".
Adnotacje na końcu ksiąg opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.

 

§ 13.4. Na końcu ksiąg, o których mowa w ust. 2 i 3, umieszcza się adnotację: “Księga zawiera:

a) .................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów / słuchaczy od litery ... do litery ... , którzy ukończyli szkołę,
b)................... (podać liczbę) arkuszy ocen uczniów / słuchaczy od litery ... do litery ... , którzy z różnych przyczyn opuścili szkołę".
Adnotacje na końcu ksiąg opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką i podpisem dyrektora szkoły.
 

 

Powyższa propozycja dotyczy rozwiązania problemu istnienia szkół o bardzo dużej ilości oddziałów, zatem i uczniów jednego rocznika.

Ponadto

Analizując brzmienie przepisów rozporządzenia w części dotyczącej zakładania i prowadzenia Ksiąg arkuszy ocen Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej  Oświaty, po dyskusji przeprowadzonej  na internetowym forum Stowarzyszenia wyraża następujące wątpliwości:

Podstawy dla projektowanej zmiany  wynikające zdaniem projektodawcy  z problemów z prowadzeniem księgi arkuszy ocen w  szkołach dla dorosłych  istnieją  według  OSKKO w każdym typie szkół.

Zwracamy uwagę, że rozpiętość wiekowa absolwentów, choć nie tak znaczna jak w szkołach dla dorosłych, istnieje w  każdym typie szkół i może sięgać nawet do 5 lat. Związane jest to z możliwością wielokrotnego pozostawienia ucznia w klasie, możliwością odraczania ucznia (w szczególnych przypadkach wielokrotną), możliwością przyspieszania obowiązku szkolnego, koniecznością przyjmowania do oddziałów innych niż wskazywałby wiek dziecka  uczniów powracających  z zagranicy.

 OSKKO - poza tym jednym zasadniczym i będącym dla projektodawcy najważniejszym powodem dla projektowania zmiany, chciałoby zwrócić uwagę na inne, naszym zdaniem, nie mniej istotne:

Mianowicie zapis projektu, w brzmieniu:

Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów urodzonych w jednym roku, którzy ukończyli bądź opuścili szkołę.

niesie za sobą określone niedogodności, i tak:

·        Powoduje, iż  pojawiają się problemy z arkuszami ocen uczniów opuszczających szkołę   w roku wcześniejszym niż rok ukończenia szkoły przez wszystkich uczniów urodzonych w tym samym roku, z zapisu wynika bowiem, że ich arkusze  muszą oczekiwać na utworzenie księgi ocen równolatków.

·        Pojawia się problem w sytuacji przybycia do szkoły ucznia z rocznika, który w danej szkole już zakończył edukację ( na przykład w innej szkole odroczonego, bądź pozostawianego  w jednej z klas) księga ocen dla jego rocznika już istnieje - jego arkusz jednak, w myśl, rozporządzenia w tejże księdze znaleźć się musi.

Zważywszy powyższe OSKKO proponuje podjąć dyskusję nad powrotem w § 13.1. pkt 2   do brzmienia przepisów rozporządzenia sprzed zmiany z dnia 19  lutego 2002 tj:

1. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku szkolnego księgę ocen. Księgę ocen stanowią oprawione wykazy tych uczniów wszystkich oddziałów oraz ich arkusze ocen, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę. Stronice księgi ocen należy ponumerować.

2. Do czasu założenia księgi ocen arkusze ocen wraz z wykazem uczniów sporządzonym zgodnie z wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym oraz protokołami egzaminów warunkujących klasyfikowanie i promowanie i pozostałą dokumentacją tych egzaminów przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału.

 

 

Zespół opracowujący: Joanna Berdzik - przewodniczący, Leszek Zaleśny, Ryszard Sikora.