Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ............................. 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

 

5 lipca 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

tekst projektu

uzasadnienie

dyskusja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO:

Znak: OSKKO/O-07/2003a

 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)

 

 w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz.

 

Członkowie OSKKO z uznaniem przyjmują pracę MENiS szczególnie dążenie do porównywalności wymagań w skali kraju, ustalanie standardów, wprowadzony słowniczek terminów, Na to uznanie zasługuje włączenie tzw. instytucji wspomagających w pracę nadzoru. Naszym zdaniem znakomicie służy to szkole.

Ponadto, co jest godne pochwały, projekt poszerza dotychczasowe ujęcie celu nadzoru, dotyczy on wszystkich organów sprawujących nadzór pedagogicznych.

 

Po zapoznaniu z treścią projektu chcemy państwu zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

§1 Z uznaniem przyjmujemy wprowadzenie słowniczka pojęć.
§1. 8) Niezrozumiałym jest powód, dla którego przypisano narzędzie, jakim jest ewaluacja organowi sprawującemu nadzór. Rozumiemy, że taki zapis nie stwarza bariery dla stosowania go przez dyrektora, lecz proponujemy zapis w brzmieniu podobnym do zapisu dotyczącego hospitacji. Ponadto zastrzeżenia budzi definicja ewaluacji, lecz odstępujemy od akademickiego sporu sugerując zwrócenie uwagi na to zagadnienie.
§1. 11) Nie widzimy powodu dla szczególnego wyróżniania oddzielnym punktem hospitacji diagnozującej.
§ 4

 

Nie wyjaśnia, w jaki sposób i jak często minister kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty oraz jak wykorzystywane, czy też komu przedstawiane są wyniki kontroli.
§5. 3) Uważamy, że należy dodać, co kurator powinien zrobić z wynikami  przeprowadzonego mierzenia jakości pracy wszystkich szkół i placówek
§5. 3 Sugerujemy wprowadzenie do §1 terminu "wewnętrzny system zapewnienia jakości pracy szkól i placówek". Aby nie trzeba się było doszukiwać znaczenia (interpretować) lepiej albo zrezygnować z nowej nazwy, albo w słowniku umieścić termin z odpowiednim wyjaśnieniem.
§5. 7) Sugerujemy usunięcie ze stwierdzenia monitoruje opracowanie i realizowanie przez szkoły i placówki programu ich rozwoju słowa „opracowanie” – gdyż takowego, naszym zdaniem, nie monitoruje się, lecz tylko jego wykonanie:
§ 6. 4) Zdanie: opracowuje, na każdy rok szkolny, program rozwoju szkoły lub placówki.. budzi nasze poważne wątpliwości. Zgodnie z wiedzą i praktyką czytelników projektu program rozwoju powinien być tworzony na co najmniej 3 lata. Co roku, krocząco, opracowujemy kolejne 3 letnie programy.
§ 9 Jesteśmy zdecydowanie przeciwni jego wprowadzeniu – uznajemy to za zbędne mnożenie stanowisk. Uważamy, że dyrektor szkoły i wizytator są właściwymi rzecznikami praw dziecka i ucznia.
Załącznik 1 Uważamy za konieczne konsultowanie go nadal ze środowiskiem oświatowym.
Załącznik 2 jw.

 

.