Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów.

11 czerwca 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

------------------------------------------

Warszawa, 4 czerwca 2004 r.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

 

 

DKOS-l/DB-5041/04

Według rozdzielnika

Przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów - z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w terminie 5 dni od daty otrzymania projektu.

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO