Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) w sprawie:
1. Projektu z dn. 25 września 2002r Ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw, w zakresie dotyczącym zasad przeprowadzania konkursów na stanowiska dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.
2. Prac nad rozporządzeniem w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Uchwała nr1 Zarządu OSKKO z dn. 19 grudnia 2002r.

Ad.1. Stowarzyszenie wyraża uznanie dla przyjętego w projekcie ww. ustawy sposobu ustalania regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora – zgodnie z Art. 36a, ust. 7a, tj. w brzmieniu: Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.

Widzimy w takim rozwiązaniu dążenie do ujednolicenia zasad konkursów, a jednocześnie realizację oczekiwań środowiska oświatowego i klientów szkoły.

Ad.2. Stowarzyszenie pragnie wyrazić postulaty kadry kierowniczej oświaty dotyczące treści przyszłego rozporządzenia określającego regulamin konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Chcemy włączyć się w prace w prace nad tym rozporządzeniem, służąc twórcom konsultacjami w tej sprawie. Leży nam na sercu wypracowanie dokumentu zapewniającego demokratyczny proces wyboru dyrektorów szkół. Liczymy na to, że nowe regulacje prawne umożliwią powierzanie stanowisk osobom posiadającym najlepsze kompetencje do kierowania placówkami oświatowymi.

Postulujemy przede wszystkim:

Jawność i bezwzględną rozstrzygalność konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Wyjaśnienie:

a) Przez jawność rozumiemy taką organizację konkursu, by rozmowę konkursową, podczas której kandydaci przedstawiają swoje koncepcje prowadzenia placówki i odpowiadają na pytania komisji, mogli obserwować wszyscy zainteresowani przebiegiem konkursu. Jesteśmy przy tym za utrzymaniem tajnego głosowania członków komisji.

Uznajemy jawność i obecność obserwatorów za gwarancję demokratycznej idei konkursu – by wygrywał najlepszy, najbardziej kompetentny kandydat. Jawność i obecność innych niż członkowie komisji obserwatorów daje naszym zdaniem również gwarancję obiektywizmu i bezstronności komisji.

b) Przez bezwzględną rozstrzygalność konkursów rozumiemy przyjęcie takich rozwiązań, by brak jednoznacznego wyniku konkursu nie stwarzał konieczności powierzania stanowiska dyrektora przez pozakonkursowe gremia. Konkurs zawsze powinien wyłonić zwycięskiego kandydata.


Zgłaszamy także dalsze oczekiwania środowiska oświatowego dotyczące regulaminu konkursowego:

1. Proponujemy wprowadzenie obligatoryjnego uwzględnienia w koncepcjach prowadzenia szkoły aktualnego programu jej rozwoju.
2. Widzimy potrzebę ustalenia wymagań dotyczących członków komisji konkursowych
3. Dostrzegamy również możliwość zaniechania przeprowadzania konkursu w sytuacji, gdy dyrektor kończący kadencję otrzymał najwyższą ocenę pracy.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty deklaruje wolę współpracy i chęć włączenia się w proces kreowania zmiany zarówno na etapie tworzenia rozporządzenia, jak i na etapie konsultacji.