Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia ........... 2003 r. w sprawie warunków i trybu zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych, a także warunków jakie musza, spełnić osoby wpisywane na listę rzeczoznawców oraz warunków i trybu skreślania z listy

 

1 grudnia 2003r do Biura OSKKO wpłynął dokument MENiS:

Warszawa, 25 listopada 2003 r.

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DKOS-3-BS-0141-20/03

Przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych, a także warunków jakie musza, spełnić osoby wpisywane na listę rzeczoznawców oraz warunków i trybu skreślania z listy - z uprzejmą prośbą o przedstawienie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

w z . Ministra:

Sekretarz Stanu

Franciszek Potulski

===============================

tekst projektu

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO

stanowisko OSKKO