Marek Pleśniar, Ewa Halska
OSKKO konsultuje projekt Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej

OSKKO otrzymało z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu projekt ustawy i aktu wykonawczego:

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

 

DE-6/AU/030-7a/03

 

Uprzejmie przekazuję w załączeniu:

 

- projekt ustawy o systemie informacji oświatowej,

 

- założenia do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego zakresu baz danych oświatowych, formy, częstotliwości i terminów przekazywania danych pomiędzy bazami i ich aktualizowania, trybu dokonywania zmian w bazach danych, sposobu oznaczania podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych dla potrzeb systemu informacji oświatowej. [..]

 

•wz- MINISTRA

PODSEKRETARZ STANU

Hanna Kuzińska

 

Byliśmy 7 marca w MENiS, na zaproszenie Departamentu Ekonomicznego na konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej projektu Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej. To zupełnie nowy akt prawny - próba stworzenia ogólnokrajowego sytemu informacji, zinformatyzowanego i dostarczającego informacji o stanie oświaty - w różnych aspektach. Po dyskusji na Forum OSKKO przedstawiliśmy MENiS uwagi kadry kierowniczej, w piśmie Biura OSKKO  . Pozostałe konsultacje na Forum OSKKO - odbyły się po wysłaniu pisma i wzięliśmy je pod uwagę podczas rozmów w Warszawie. Ministerstwo odniosło się do kilku z nich:

Uwagi OSKKO Komentarz MENiS
Projekty nie zakładają dostępu do danych gminom, co oznacza wzrost biurokracji - szkoły będą zobowiązane do oddzielnej sprawozdawczości dla gmin. Interpretacja Art. 5 p2 - samorządy jako zbierające dane będą mogły z nich korzystać. Rola gmin polega na zbieraniu i przekazywaniu danych do KO, lecz mogą być one wykorzystywane także w gminie. Jednego rodzaju danych nie można jednak wykorzystać - identyfikatora nauczyciela - czyli PESEL-u. Jest on szyfrowany w placówce.
Nie rozwiązano problemu skomplikowanej i nic oddającej rzeczywistości sprawozdawczości w przypadku zespołów szkół - nadal proponuje się oddzielne traktowanie poszczególnych szkól wchodzących w skład zespołów i każdorazowe wykazywanie faktu zatrudnienia tych samych nauczycieli, którzy pracują jednocześnie w kilku szkołach wchodzących w skład zespołu; jednostką sprawozdawczą powinien być zespół. Identyfikatorem nauczyciela jest PESEL i zdaniem min. Kuzińskiej oznacza to łatwość korzystania z danych w sposób jednoznaczny - mimo występowania tej samej osoby w każdej z placówek wchodzącej w skład zespołu. Niepowtarzalny identyfikator ma stanowić gwarancję łatwego rozróżniania spraw. Ujęcie oddzielnego wykazywania n-li umożliwi policzenie kosztów każdej placówki - także inne niż nauczycielskie. W klasyfikacji budżetowej nie ma zespołów.
Sprzeciwiamy się opieraniu nowego systemu na przestarzałej technologii informatycznej oraz nie dostarczającego zadowalających danych zarządczych oprogramowania EWIKAN. Środowisko oświatowe niejednokrotnie krytykowało niefunkcjonalność i nienowoczesność tego rozwiązania. Postulujemy nowe, kompleksowo zaplanowane rozwiązania informatyczne i zerwanie z obciążeniami nieefektywnego systemu opartego o EWIKAN. Na forum stowarzyszenia dyrektorzy – praktycy oświatowi zgłaszali wysoką niepewność funkcjonowania stosowanych baz danych. Ministerstwo wycofa się z pierwotnych założeń i zastosuje nowe oprogramowanie, działające w systemie Windows.
Pytanie o możliwość importu danych z posiadanego w szkole oprogramowania Zostanie to umożliwione
Propozycja zastosowania powszechnie dostępnego formatu napisu danych, ze względu na łatwość ich wykorzystywania na poziomie gminy i szkoły, niezależnie od rodzaju posiadanego oprogramowania MENiS przychyla się do tego zdania i zastosuje sposób zapisu danych otwieranego z poziomu Access i innych programów.

 

Inne pytania zadane podczas konferencji Komentarz MENiS
Postulat liczenia godzin dydaktycznych w przeliczeniu na etaty (NSZZ Pracowników Schronisk Dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych). Zostanie to uczynione
W zapisach ustawy trudno odszukać umieszczenie w systemie informacji zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz innych placówek spoza systemu oświaty (NSZZ PSDNiZP) jw.
Postulat uwzględnienia informacji zbiorczej o uczniach, wychowankach i słuchaczach, absolwentach niepublicznych szkól i placówek artystycznych z uprawnieniami publicznych i tych bez uprawnień publicznych zgodnie z art. 4 p. 2i projekt u ustawy (Stowarzyszenie Niepublicznych Szkól Artystycznych ) jw.
Zapis o "kosztach utrzymania placówki" narusza w stosunku do szkolnictwa niepublicznego tajemnicę handlową (STO) zostanie to zbadane i zapewne umożliwi się ograniczenie dostępu do tych danych.
Wprowadzenie zasady sprzecznej z rozwiązaniem określającym zależność służbową pomiędzy dyrektorem szkoły i organem prowadzącym (STO) zrezygnowało z pyt.
W jakim zakresie dane wskazane w projekcie ustawy są gromadzone w obecnym systemie oraz, czy propozycja ich centralizacji nie wynika z nieumiejętności korzystania z dostępnych informacji? (STO) Ministerstwo nie zgadza się z tym zdaniem.
Zgodność Ustawy z Konstytucją RP i Ustawą o ochronie danych osobowych (STO) Skontrolowano zgodność z konstytucją, zabezpieczenie danych to rzecz oczywista (szyfrowane identyfikatory osób)

  

Komentarz:

Ogólnie  - oprócz kwestii zespołów szkół wydaje się, że OSKKO może wyrazić aprobatę kierunku działań Departamentu Ekonomicznego. Uwzględniono sporo uwag, jako jednych z nielicznych zaproszono nas  - ze względu na przedłożenie merytorycznych uwag. Było bardzo mało czasu na konsultacje. OSKKO - dzięki platformie internetowej mogło sprawnie zareagować.

Nie zaobserwowałem niestety konsultantów samorządowych - na pytanie jednak stwierdzono że nie zgłosili oni uwag. W sytuacji utrudnienia dostępu do danych organizacjom samorządowym (tylko pojedynczo) może to budzić zdziwienie. Może zaistnieć sytuacja wymagania od placówek dodatkowej sprawozdawczości na rzecz projektów prowadzonych w organizacjach samorządów.

Ustawa to pomysł obiecujący. Przydałoby się jednak przeprowadzenie pilotażu i spokojne tempo prac. Na naszą prośbę zapewniono iż zostaniemy zaproszeni na pokaz działania systemu. Należy obserwować przebieg tej sprawy.