Interwencja OSKKO w sprawie egzaminu maturalnego absolwenta ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

opracowanie: Małgorzata Świst, OSKKO

 

zobacz także: interwencja w sprawie praw uczniów przystępujących do sprawdzianu SP i egzaminu gimnazjalnego

Ogólnopolskie Stowarzyszenie

Kadry Kierowniczej Oświaty

Olsztyn, 15-11-2004r

 

 

Pan Mirosław Sawicki

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 OSKKO-03/15-11-2004

 

 

Wnosimy o podjęcie czynności w sprawie:

 

Uzyskania jednoznacznej, nie pozostawiającej wątpliwości interpretacji przepisów zawartych w:

·        § 55. ust. 1. oraz w § 55. ust. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046)

·        § 4. ust. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 5, poz. 46),

·        W powiązaniu z punktem VI Komunikatu Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych informacji o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego od sesji wiosennej 2005 roku do potrzeb absolwentów, o których mowa w § 45 ust. 1 i 5 Rozporządzenia MENiS z dnia 21 marca 2001 roku.

 

Przywołane przepisy wskazują, ze absolwent szkoły ponadgimnazjalnej ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii właściwej poradni oraz, że przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek zadbać, aby warunki te odpowiadały potrzebom absolwenta. Jednocześnie Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów.

 

Uważamy, że między wymienionymi przepisami zachodzi sprzeczność

 

Uzasadnienie:

 

            W bieżącym roku szkolnym tzn. 2004/2005 przewodniczący szkolnych zespołów egzaminacyjnych stanęli przed trudnym problemem wypełnienia swoich zadań ponieważ komunikat CKE z dnia 3.06.2004 r wyraźnie ogranicza prawa absolwenta do skorzystania z dostosowania warunków egzaminacyjnych do ich potrzeb.

Nie jest bowiem możliwe wypełnienie obowiązku zawartego w § 55. ust. 9 rozporządzenia MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046), przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w opinii (zgodnie z § 4. ust. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 5, poz. 46),) oraz zastosowaniu wskazówek zawartych w punkcie VI Komunikatu Dyrektora CKE z dnia 3.06.2004 r.

Dyrektor CKE nie zezwala na uwzględnienie prawa absolwenta z rozpoznaną dysleksją do wydłużenia czasu egzaminu pisemnego, a takie zalecenia (właściwe dla tego typu dysfunkcji) często wskazują opinie z poradni.

Informacja dyrektora CKE  pozostaje w rażącej sprzeczności z intencją wyrażoną w projekcie rozporządzenia MENiS w sprawie warunków organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, którego wydanie przez MENiS przewiduje art. 71b ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808)

w szczególności:

"§ 9

W szkole, w której do sprawdzianów i egzaminów przystępują uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, działając w porozumieniu z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, zapewnia warunki techniczno-organizacyjne do przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów, odpowiednie do indywidualnych możliwości psychofizycznych i potrzeb tych uczniów, w szczególności poprzez:

1) dostosowanie formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu, do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, w celu zminimalizowania ograniczeń wynikających z zaburzeń lub odchyleń rozwojowych, przy uwzględnieniu odpowiedniego oprzyrządowania i środków dydaktycznych;

2) wydłużenie do 50% czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;

(…)

(w wersji po uzgodnieniach międzyresortowych - zamieszczonej na stronie domowej MENiS).

 

Dlatego kierując się prawem absolwenta do właściwych warunków egzaminacyjnych oraz obowiązkami przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego prosimy o rozwiązania tego problemu w postaci precyzyjnego określenia, w jakim stopniu diagnoza dysfunkcji oraz wskazanie przez odpowiednią poradnię formy pomocy dla ucznia podczas egzaminu są dla przewodniczącego wiążące podczas podejmowania decyzji o dostosowaniu warunków egzaminacyjnych.

 

Z poważaniem:

 

 

Do wiadomości:

·        Rzecznik Praw Obywatelskich

·        Członkowie OSKKO (980 osób)

·        Czytelnicy witryny i forum kadry kierowniczej www.oskko.edu.pl/forum/ (ok. 14 000 osób)