powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania


22 sierpnia 2006 r. (wtorek) przedstawiciel OSKKO, Marek Pleśniar weźmie udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania (druk nr 650) wyznaczonym przez Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży - na zaproszenie przewodniczącego Komisji.

Tekst projektu (druk sejmowy nr 650)

zgłoszenie oficjalne OSKKO

Uczestnictwo w wysłuchaniu reguluje:

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa

 

OSKKO zajęło stanowisko w sprawie NIW już wcześniej

Poprzednia konsultacja NIW

 

Aktualne zmiany w projekcie:

Tekst projektu: Autopoprawka rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania (druk nr 650)

W projekcie ustawy o Narodowym Instytucie Wychowania wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się ust.4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Instytutowi zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli oraz inne zadania z zakresu oświaty i wychowania.”;

2) w art. 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”;

3) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.Prezesa Instytutu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania , w drodze zarządzenia, nadaje Instytutowi statut.

2. Statut określa:

1) szczegółowy zakres działania Instytutu;

2) organizację wewnętrzną Instytutu;

3) formę realizacji zadań Instytutu;

4) szczegółowe zadania organów Instytutu oraz tryb ich działania.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1.Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Instytutu przed upływem kadencji, jeżeli:

1) zrzekł się stanowiska;

2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne;

4) nie wypełnia obowiązków określonych w ustawie lub działa na szkodę Instytutu;

5) naruszył przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679, z późn. zm.)

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 odwołanie następuje na wniosek ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Kadencja Prezesa Instytutu wygasa z chwilą jego śmierci.”;

6) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Projekt dochodów i wydatków Instytutu ustala Prezes Instytutu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania i ministrem właściwym do spraw budżetu.”;

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. W ustawie z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2001r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) Narodowym Instytucie Wychowania.”

2) w art. 36 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) właściwym ministrze - dla urzędników urzędów podległych naczelnym i centralnym organom administracji państwowej oraz dla pracowników Narodowego Instytutu Wychowania,”;

8) art. 17 uchyla się.

powrót na początek