<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

OSKKO realizuje zadania uznane przez jego Członków za ważne dla środowiska oświatowego, ulepszające funkcjonowanie systemu edukacji oraz konsultuje projekty aktów prawnych przedłożone mu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki:

Stanowiska, inicjatywy, wnioski OSKKO   Kontulacje aktów prawnychZapraszamy do zapoznania się z odpowiedzią Ministerstwa Edukacji i Nauki na wspólne stanowisko OSKKO i ZNP.

 
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie terminów przekazywania gminom dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości dotacji.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zawodów szkolnictwa branżowego.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
   
Projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
   
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
   

 


Kontakt z OSKKO:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl