Konsultacja rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

30 sierpnia 2005 otrzymaliśmy pismo MENiS i projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem.

Pismo przewodnie
Projekt rozporządzenia
Uzasadnienie
Dyskusja na Forum OSKKO
Opinia OSKKO

 

 

Pismo przewodnie

 

MINISTERSTWO ZDROWIA
Warszawa, dnia
19.08.2005r.

MZ-ZPM-60-1086-6/WS/05
Według rozdzielnika

Szanowni Państwo!
Stosownie do postanowień § 12 uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca
2002 r. - Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 i Nr 30, poz. 482), przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia - z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii.

Ze względu na pilny charakter przedłożonego projektu będę wdzięczny za przesłanie uwag w terminie do dnia 1 września 2005 r.


 

[,,,]

                                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                          SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE ZDROWIA

                                                                                                             Zbigniew Podraza

 

Projekt rozporządzenia

 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia ………………….2005 r.
w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania ZdrowiaNa podstawie art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1.


Rozporządzenie reguluje:

1)

tryb orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia;

2)

sposób prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń oraz wzór orzeczenia;

3)

organy odwoławcze od orzeczeń;

4)

termin odwołania się od orzeczenia.

 

§ 2.


Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący nauczyciela, zwany dalej „lekarzem”, orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, zwanego dalej „urlopem”, na podstawie:

1)

wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2)

wyników badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3)

dokumentacji medycznej z przebiegu dotychczasowego leczenia.

 

§ 3.1. Orzeczenie o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu, zwane dalej „orzeczeniem”, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden doręcza się nauczycielowi.
2. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa
załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.


1. Nauczyciel lub dyrektor szkoły zatrudniającej nauczyciela może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, wnieść odwołanie od jego treści wraz z uzasadnieniem.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do podmiotu odwoławczego, którym jest wojewódzki ośrodek medycyny pracy wyznaczony przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia.
3. Lekarz, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia, do właściwego podmiotu odwoławczego, o którym mowa w ust. 2, wraz z kopią dokumentacji medycznej badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

§ 5.


1. Podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 2, wydaje orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania odwołania, na podstawie:

1)

wyników przeprowadzonego przez siebie badania lekarskiego;

2)

wyników dodatkowych badań pomocniczych lub konsultacji specjalistycznych, których wykonanie uzna za niezbędne;

3)

kopii orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.

2. Orzeczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ostateczne.
3. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 1, określa
załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.1. Kopię orzeczenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 i § 5 ust. 1, wraz z uzasadnieniem, a także rozpoznaniem lekarskim oraz zaleceniami dotyczącymi leczenia, lekarz wpisuje do indywidualnej dokumentacji medycznej nauczyciela.
2. Do dokumentacji medycznej lekarz dołącza również wyniki konsultacji specjalistycznych i badań pomocniczych.

§ 7.


Lekarz oraz podmiot odwoławczy prowadzą ewidencję osób badanych, która zawiera następujące dane:

1)

imię, nazwisko i adres osoby badanej;

2)

numer PESEL, a w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu tożsamości;

3)

określenie rodzaju wydanego orzeczenia;

4)

data wydania;

5)

numer orzeczenia;

6)

potwierdzenie odbioru.

 

§ 8.


Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3)

MINISTER ZDROWIAW porozumieniu:
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.2081, z 2004 r. Nr 96, poz.959 i Nr 179, poz.1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.
3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2001 r. Nr 1, poz. 13), które zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy –Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1194 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) utraciło moc z dniem 22 października
2002 r.


 

Uzasadnienie

 

 Przedmiotowy projekt stanowi  wykonanie upoważnienia ustawowego dla Ministra Zdrowia do wydania aktu wykonawczego zawartego w art. 73 ust. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm. ).
  Dotychczasowe rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie trybu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania Zdrowia (Dz. U z 2001 r. Nr 1, poz.13) regulujące wyżej wymienioną materię utraciło moc w wyniku zmiany przedmiotowej delegacji ustawowej.
 W  stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia wprowadzono w niniejszym tekście projektu następujące zmiany:

1. Wprowadzono fakultatywność w wydawaniu skierowań na badanie diagnostyczne lub specjalistyczne.

2. Zaproponowano nowe wzory orzeczeń lekarskich o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. W obecnym stanie prawnym nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej.

3. Zmieniono sposób postępowania z dokumentacją. Zobligowano lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do wpisywania treści orzeczenia wraz z uzasadnieniem, rozpoznaniem lekarskim oraz zaleceniami dotyczącymi leczenia do indywidualnej dokumentacji medycznej nauczyciela. W przypadku zlecenia konsultacji specjalistycznych oraz badań pomocniczych lekarz będzie musiał również dołączyć ich wyniki do indywidualnej dokumentacji medycznej nauczyciela.

4. Wprowadzono możliwość odwołania się od orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia. Podmiotami uprawnionymi do wniesienia odwołania będą nauczyciel i dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela. Ponadto ustalono 14 – dniowy termin do wniesienia odwołania od treści orzeczenia.

5. Określono organ uprawniony do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia – wojewódzki ośrodek medycyny pracy wyznaczony przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia. Powyższe rozwiązanie wynika z faktu, iż przedmiotowe placówki posiadają wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu różnego rodzaju badań odwoławczych oraz posiadają wykwalifikowaną kadrę lekarską.

Przedmiotowa regulacja nie jest objęta prawem Unii Europejskiej

 

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.

Przedmiotowe rozporządzenie będzie miało wpływ na nauczycieli uprawnionych do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia.

2. Konsultacje społeczne.

Równolegle z uzgodnieniami międzyresortowymi, projekt zostanie przesłany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) OPZZ,
2) Forum Związków Zawodowych;
3) Związkowi Zawodowemu Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce;
4) Związkowi Nauczycielstwa Polskiego;
5) Związkowi Zawodowemu Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”;
6) Zarządowi Głównemu NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych;
7) Związkowi Zakładów Doskonalenia Zawodowego;
8) Społecznemu Towarzystwu Oświatowe;
9) Stowarzyszeniu Oświatowców Polskich;
10) Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich;
11) Polskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół;
12) Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich;
13) Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej;
14) Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty;
15) Instytutowi Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi;
16) Instytutowi Medycyny Wsi w Lublinie;
17) Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
18) Naczelnej Radzie Lekarskiej;
19) Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych;
20) Konfederacji Pracodawców Polskich;
21) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych;
22) Business Centre Club;
23) Krajowej Izbie Gospodarczej;
24) Związek Województw Polskich;
25) Związek Powiatów Polskich;

a ponadto zostanie umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego.

Projektowane rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Niniejsze rozporządzenia nie będzie oddziaływać na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Przedmiotowe rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.

7. Wpływ regulacji na zdrowie społeczeństwa.

Niniejsze rozporządzenie będzie miało korzystny wpływ na zdrowie nauczycieli. Regulacje przedmiotowego rozporządzenia umożliwią lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego właściwe wydawanie orzeczeń lekarskich o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, przez co większa niż do tej pory grupa nauczycieli uprawnionych do urlopu dla poratowania zdrowia będzie mogła skorzystać z tego urlopu i tym samym przeprowadzić zalecane leczenie.

Dyskusja na Forum OSKKO

 

Opinia OSKKO