Powrót

Sprawa stanowiska OSKKO w sprawie:
projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynność

 wyniku dyskusji na Forum, dotyczącej sprawy traktowania bloków przedmiotowych, w wątku: Nowe wzory świadectw Biuro przygotowało i złożyło w MENiS dokumenty:

Pismo przewodnie - OSKKO/O-03/2003

Stanowisko OSKKO w sprawie rozporządzenia - pismo OSKKO/O-03/2003a

25 marca OSKKO otrzymało odpowiedź ministerstwa edukacji:

 

 

Ministerstwo                                                                                Warszawa, 18 marca 2003 r.

Edukacji Narodowej i Sportu

DKOS- 4030 -l 78/02/03

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie

Kadry Kierowniczej Oświaty

uprzejmie dziękuję za nadesłane uwagi dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (pismo OSKKO/0-03/2003 z 3 marca br., które wpłynęło do tut. urzędu 12 marca br.).

Dziękuję również za deklarację chęci współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w sprawach dotyczących opiniowania projektów aktów prawnych. Wyrażam głębokie przekonanie, że współpraca w tej dziedzinie przyczyni się do tworzenia takiego prawa oświatowego, które będzie jednoznacznie interpretowane przez wszystkich zainteresowanych.

Odnosząc się do konkretnych uwag sformułowanych przez Stowarzyszenie, wyrażam następującą opinię.

1. Wprowadzona w § 3 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U.Nr 15, póz. 142 z późn. zm.) możliwość zestawiania w szkolnym planie nauczania zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy winna być traktowana jako dopuszczona prawem

jedna z form realizacji zajęć edukacyjnych. Blok przedmiotowy nie jest obowiązkowym zajęciem edukacyjnym ujętym w ramowym planie nauczania.

 

2. Klasyfikacyjna ocena końcoworoczna musi być ustalona z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (§ 10 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, póz. 323 z późn. zm.)

 

3. Nie sądzę, by nauczyciel korzystający z możliwości zestawiania zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy (przy wyraźnym warunku zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej oraz zachowania wymiaru godzin poszczególnych

zajęć edukacyjnych, określonego w ramowym planie nauczania), miał jakiekolwiek trudności w ustaleniu klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wchodzących w skład bloku przedmiotowego.

 

4. Nauczyciele, którzy zdobyli kwalifikacje do realizacji bloku przedmiotowego „sztuka" mogą uczyć plastyki i muzyki bądź prowadzić te dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne w formie bloku przedmiotowego „sztuka".

 

Bardzo istotnym elementem przy rozpatrywaniu kwestii dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania jest konieczność zachowania porównywalności świadectw, która byłaby bardzo trudna (albo wręcz niemożliwa) w przypadku możliwości zestawiania różnych zajęć edukacyjnych w bloki przedmiotowe. Ustalanie klasyfikacyjnych ocen końcoworocznych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wykorzystane jest również przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (kryteria przyjęć muszą uwzględniać oceny z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych - § 8 rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, póz. 1054 z późn. zm.).

Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Z wyrazami szacunku: