12 czerwca 2018 r.
 
 

powrót

Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. problemu arkuszy ocen.

 


 

1. Treść wniosku OSKKO.

2. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3. Wątek na Forum OSKKO.
 1. Wniosek OSKKO

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozwiązanie problemu powstałego w związku z zapisem § 53 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, które weszło w życie z dniem 19 maja 2018 r. w roku szkolnym 2017/2018.
 

Opis problemu:
Dla ucznia klasy VII szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, który przeszedł do innej szkoły w roku szkolnym 2017 - 2018, arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru: nr 53b (wypełniany ręcznie) lub 63m (wypełniany elektronicznie).

W przypadku takiego ucznia rodzi się problem, ponieważ zarówno druk nr 53b (wypełniany ręcznie) lub nr 63m (wypełniany elektronicznie) nie zawierają strony, która informuje o nowej szkole, do której uczeń został przyjęty oraz nadanym w nowej szkole numerze z księgi uczniów.

Analogiczna sytuacja dotyczy uczniów klas IV szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, którzy w roku szkolnym 2017 – 2018 przeszli do innej szkoły. Jednak w tym przypadku rozporządzenie w § 53 ust. 4 pkt 2 przewiduje założenie nowego arkusza, w którym jest pierwsza strona informująca o przyjęciu ucznia do nowej szkoły wraz z numerem z księgi uczniów nadanym w nowej szkole.

Tych informacji nie ma na druku według wzoru: nr 53b (wypełnianym ręcznie) lub nr 63m (wypełnianym elektronicznie).

Ponieważ arkusze ocen uczniów są przechowywane wieczyście i na ich podstawie wydaje się duplikaty świadectw powstaje pytanie o zasadność druków według wzoru: nr 53b (wypełnianym ręcznie) lub nr 63m (wypełnianym elektronicznie) w kształcie zawartym w ww. rozporządzeniu.

W związku ze zgłaszaniem przez dyrektorów szkół ww. sprawy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty wnioskuje o rozwiązanie opisywanego problemu.

                                                                                                              Z poważaniem: Zarząd OSKKO
 

Wniosek OSKKO przekazany Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 11.06.2018.

Pobierz wniosek OSKKO

 

2. Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szanowny Panie Dyrektorze,

bardzo dziękuję za przesłaną uwagę dotyczącą § 53 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939), zgodnie
z którym, w przypadku ucznia klasy VII szkoły podstawowej dla dzieci
i młodzieży, który przeszedł do innej szkoły w roku szkolnym 2017 - 2018, arkusz ocen zakłada się na druku według wzoru: nr 53b (wypełniany pismem ręcznym) lub 63m (wypełniany elektronicznie).

Ponieważ, jak wskazano w piśmie,  druk nr 53b oraz nr 63m nie zawierają informacji o nowej szkole, do której uczeń został przyjęty, uprzejmie wyjaśniam, że w takiej sytuacji zasadne jest skorzystanie odpowiednio ze wzoru nr 36
(MEN-I/36/1) lub 45 (MEN-I/45/1) w Załączniku nr 3 do rozporządzenia.

Dodatkowo uprzejmie informuję, że takie wyjaśnienie było już wcześniej  przekazywane bezpośrednio dyrektorom szkół, którzy zwracali się w tej sprawie do MEN.

Z wyrazami szacunku

Alina Teresa Sarnecka
Dyrektor
Departament Podręczników, Programów i Innowacji

 

Odpowiedź Ministrstwa Edukacji Narodowej z dn. 19.06.2018.

Pobierz odpowiedź MEN


^wróć na początek strony