Konsultacja OSKKO:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia............listopada 2005 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej

dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

8 grudnia 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

===============================

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DE-3-0215-11e/05

 

Przekazuję w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST w 2006 - z uprzejmą prośba o zgłoszenie uwag [..]

W przypadku zgłoszenia uwag do projektu, serdecznie zapraszam na konferencję uzgodnieniową, która odbędzie się w dn. 22 listopada 2005r

w/z Ministra

PODSEKRETARZ STANU

Zdzisław Hensel

 

===============================

Zamieszczamy:

Tekst projektu

Załącznik - algorytmy subwencji

Uzasadnienie

Link do dyskusji na forum OSKKO

Link do ubiegłorocznej konsultacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ[1])

                 z dnia .................................... grudnia 2005 r.               

 

w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006

  

          Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.      Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2006 jest dzielona między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zakresu realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.[2])).

2.      Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1)     zadaniach szkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach opiekuńczo-leczniczych i  zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, szkół artystycznych przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek;

2)     zadaniach pozaszkolnych - rozumie się przez to zadania związane z:

a)     prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy wymienionej w ust. 1, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, w zakresie prowadzenia form pozaszkolnych umożliwiających realizację obowiązku nauki, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów,

b)     udzielaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe,

c)      prowadzeniem burs i internatów oraz domów wczasów dziecięcych,

d)     prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;

3)     części oświatowej - rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustaloną w ustawie budżetowej na rok 2006;

4)     bazowym roku szkolnym – rozumie się przez to rok szkolny 2005/2006;

5)     etatach - rozumie się przez to liczbę nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć), ustaloną na podstawie sprawozdań EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2005 r.

 

§ 2.

Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1)     finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2)     dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3)     finansowania  zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.3));

4)     finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5)     dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 3 oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia;

6)     dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7)     finansowania wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem zmian w ramowych planach nauczania;

8)     finansowania wydatków związanych z realizacją czwartej godziny zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum;

9)     finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10)  finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

11)  finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1 w ust. 1.

 

§ 3.

Podział części oświatowej, po odliczeniu 0,6 % rezerwy będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

  § 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.4)

 

            MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

                                                                              

 


[1]) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168, poz. 1404).

 

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400.

 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258,  z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 167, poz. 1397).

 

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 (Dz. U. Nr 286, poz. 2878).

 

 

============================

Uzasadnienie

 

         Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2006 stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 28 ust. 6 ustawy z dnia  13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego  (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

 

Zaproponowane w projekcie rozporządzenia regulacje opierają się na rozwiązaniach dotychczasowych, polegających na zastosowaniu zasady, że „pieniądz idzie za uczniem”, co oznacza naliczanie subwencji na podstawie liczby uczniów  uczęszczających do szkół i placówek oświatowych prowadzonych bądź dotowanych przez poszczególne gminy, powiaty i  samorządy województw.

 

W celu doprecyzowania sposobu mierzenia skali zadań oświatowych i dostosowania do nich wysokości subwencji, projekt rozporządzenia uzależnia tę wysokość od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli.

 

Zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest  wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne JST wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

 

W zastosowanej przez MEN kalkulacji finansowej liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji SO przez ogólną liczbę uczniów/słuchaczy/wychowanków przeliczeniowych. Zgodnie z projektem algorytmu podziału subwencji oświatowej na rok 2006 finansowy standard A wynosi około   2.943 zł;

W projekcie rozporządzenia (§ 1 ust. 2) zmodyfikowano w porównaniu do rozporządzenia obowiązującego w roku 2005 definicję:

- zadań szkolnych poprzez uzupełnienie typów szkół o  kolegia pracowników służb społecznych, które powstawać  mogą od roku szkolnego 2005/2006;

- zadań pozaszkolnych  poprzez doprecyzowanie zapisu określonego w   § 1 ust. 2 pkt 2 lit. b ograniczającego zakres subwencjonowania pomocy materialnej dla uczniów wyłącznie do stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe; środki budżetowe na finansowanie pozostałych form pomocy stypendialnej przekazywane będą jednostkom samorządu terytorialnego w  formie dotacji celowych.

W  algorytmie podziału subwencji oświatowej na rok 2006 nie wprowadza się zmian w porównaniu z algorytmem obowiązującym w roku 2005 w odniesieniu do ogólnej ilości wag. Oznacza to, że algorytm podziału subwencji  na 2006 r.  określony w projekcie rozporządzenia zawiera 25 wag dla zadań szkolnych (od P1 do  P25)  i  13 wag  dla  zadań pozaszkolnych  (od P26 do  P38).

 

Doprecyzowany został  zapis w opisie wagi P5 odnoszący się do dzieci i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim,  realizujących obowiązek szkolny  poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach podstawowych i gimnazjach.

 

W opisie wagi P6  wprowadzone zostało odwołanie do orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, niezbędne dla zidentyfikowania uczniów niepełnosprawnych, analogicznie jak w przypadku opisów wag P2 - P5.

 

W związku z powstaniem od października 2005 r. kolegiów pracowników służb społecznych rozszerzony został zakres stosowania wagi P8 o słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 

Doprecyzowane zostały opisy wag P9 i P10  poprzez wprowadzenie zmian wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. Nr 17 poz. 141) polegających na zastąpieniu terminu "grupa etniczna" terminem "mniejszość etniczna". Ponadto termin "dodatkowe zajęcia edukacyjne" zastąpiony został terminem "dodatkowe zadania edukacyjne", co wynika z faktu, że  środki przekazywane w ramach subwencji oświatowej mogą być przeznaczane zarówno na dodatkowe zajęcia dla uczniów romskich, jak i na zatrudnianie tzw. asystentów edukacji morskiej. Rozszerzono zakres stosowania wagi  P10
w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, w których łączna liczba uczniów mniejszości narodowej lub etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza  84. W wyniku tej zmiany w  szkołach podstawowych objętych wagą P10 maksymalna liczba uczniów przypadająca na jeden oddział ukształtuje się na analogicznym poziomie  jak w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, w których łączna liczba uczniów mniejszości narodowej lub etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza  42.  

 

Proponuje się również rozszerzenie zakresu stosowania wagi P36  o dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w poradniach psychologiczno – pedagogicznych.  Dane w tym zakresie zostaną  zebrane w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

Ponadto w projekcie algorytmu na rok 2006 zaproponowano podwyższenie wartości następujących wag:

- P10  dla uczniów  oddziałów i szkół  dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których szkoła podejmuje dodatkowe zadania edukacyjne; dotyczy szkół podstawowych, w których łączna liczba uczniów mniejszości narodowej lub etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza  84 oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w których łączna liczba uczniów mniejszości narodowej lub etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza z „1,0” do „1,5”;

 -P22  dla uczniów szkół, niezależnie od typu szkoły, zorganizowanych w  zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego  z „0,4” do „1,0”;

P32  dla wychowanków internatów w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych z „9,0” do „11,0”.

Potrzeba modyfikacji algorytmu wynika z analizy wskaźników ekonomicznych obrazujących przeciętne koszty kształcenia i działalności oświatowo-wychowawczej w szkołach zorganizowanych w  zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego  oraz w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Zmiany powyższe spowodują zwiększenie środków subwencji oświatowej kierowanych do samorządów  prowadzących ww. szkoły i placówki oświatowe kosztem subwencji naliczanej w pozostałym obszarze. Wagi są stosowane addytywnie, co oznacza, że jeżeli uczeń kwalifikuje się do różnych wag to są one sumowane.

 

Przepisy projektu rozporządzenia w §§ 1 i 2 odnoszą się do całego obszaru zadań oświatowych, które realizują jednostki samorządu terytorialnego i mają charakter obrazujący sposób ustalania poszczególnych parametrów i wag, użytych w algorytmie dla obiektywnego dokonania podziału środków subwencyjnych. Przepisy  te mają więc charakter informacyjny.

 

Termin wejścia w życie rozporządzenia przewidziany na dzień 1 stycznia  2006 r. wynika z charakteru przedmiotowego rozporządzenia. Określa ono sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej stosowany w roku 2006,  przy uwzględnieniu wartości kwotowych wynikających z założeń przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2006, zatem akt ten powinien obowiązywać od początku roku budżetowego. Proponowany termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego.

 

Ocena skutków regulacji (OSR):

 

1)          Konsultacje społeczne

 

Projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) i partnerów społecznych, tj. przez:

[...] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,

 

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zostanie przekazany również do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz konsultacji międzyresortowych. 

 

2)                Podmioty, na które oddziałuje regulacja

 

Projektowana regulacja oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego. Wpływ regulacji uzależniony będzie od zakresu zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, mierzonych liczbą uczniów/ wychowanków szkół i placówek oświatowych, oraz od struktury awansu zawodowego nauczycieli.    

3)                Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

 

Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nie powoduje wpływu na sektor finansów publicznych. Wdrożenie projektu nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa bowiem wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006 określona została w projekcie ustawy budżetowej na  2006 r. w wysokości 26.663.243 tys. zł, tj. wyższej o 2,2 % w stosunku do  planowanego wykonania tej części subwencji w  roku  2005.

 

4)    Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny

 

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

 

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej oraz obowiązkiem dostosowawczym.