Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na ekspertów, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy

28 stycznia 2005r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

załącznik do rozporządzenia oraz w wersji Word (Zip)

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO