Konsultacja OSKKO:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

12 sierpnia 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Warszawa, 2004-08-02.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DPZN-WSW-KK-0211-47/04

Wedlug rozdzielnika

Przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie ewentualnych uwag w możliwie najkrótszym terminie.

w/z Ministra

Sekretarz Stanu

Tadeusz Szulc

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO

-------------------------------------------

tekst projektu

Projekt z 2 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
 z dnia ....................................2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 11121) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

,,7) dodatek za uciążliwość pracy, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej „ustawą".";

 

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za jeden dzień urlopu nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy przyjmuje się miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w §1-4 podzielone przez 30.

2. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za jeden dzień urlopu nauczyciela, o którym mowa w art. 64 ust. 3 ustawy przyjmuje się miesięczne wynagrodzenie obliczone według zasad określonych w §1-4 podzielone przez 21.";

 

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Za podstawę ustalenia ekwiwalentu za jeden dzień urlopu wypoczynkowego przyjmuje się wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za jeden dzień urlopu.".

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

--------------------

1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203,

poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

W POROZUMIENIU:

MINISTER GOSPODARKI l PRACY

 

uzasadnienie MENiS

Zmiana rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737) jest związana z koniecznością doprecyzowania sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne.

 

Nauczyciele, o których mowa wyżej, odmiennie niż nauczyciele zatrudnieni w szkołach, w których w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, mają prawo do 35 dni roboczych urlopu w roku kalendarzowym. Natomiast rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli przewiduje, iż wynagrodzenie za jeden dzień urlopu ustala się dzieląc podstawę wymiaru przez 30.

Powszechnie podnoszone są wątpliwości, czy taka regulacja nie powoduje, iż wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne nie odpowiadają wysokości wynagrodzenia, jakie nauczyciel by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Proponuje się zatem doprecyzowanie regulacji w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy dla tych nauczycieli.

W projekcie przyjęto, iż wynagrodzenie za dzień urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli szkół, w których nie są przewidziane ferie szkolne oblicza się dzieląc miesięczne wynagrodzenie ustalone wg zasad określonych w rozporządzeniu przez współczynnik 21. Współczynnik 21 wynika z ogólnie przyjętej zasady określenia przeciętnej miesięcznej liczby dni roboczych w roku kalendarzowym, wynikającej z podzielenia liczby dni w roku kalendarzowym, pomniejszonej o łączną liczbę niedziel, dodatkowych dni wolnych od pracy wynikających z pięciodniowego tygodnia pracy i świąt, przez 12 miesięcy. Do ustalenia wysokości ekwiwalentu za jeden dzień niewykorzystanego urlopu przyjęto wynagrodzenie za dzień urlopu wypoczynkowego.