Konsultacja zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego  zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

2 maja 2005r MENiS skierowało do nas projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem.

Pismo przewodnie
Projekt rozporządzenia
Uzasadnienie
Dyskusja na Forum OSKKO
Opinia OSKKO

 

 

Pismo przewodnie

 

Warszawa, 02 maja 2005 r.

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

PODSEKRETARZ STANU

DKOS-l/MS-5083-32/05

Przekazuję projekt zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego  zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - z uprzejmą  prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

 

 

Projekt rozporządzenia

 

projekt 29.04.2005 r.

Zarządzenie

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia....................2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. Nr 14, poz. 249) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)  uchyla się § 7 i 8;

2)  w § 9:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W Komisji tworzy się stanowisko wicedyrektora do spraw ekonomiczno- administracyjnych.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie dotyczy stanowiska wicedyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych oraz pracowników Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego i Pracowni Informatycznej.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Uzasadnienie

 

Proponowane zmiany zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (M.P. Nr 14, poz. 249) wynikają z konieczności dostosowania struktury organizacyjnej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do zadań tej Komisji.

W projekcie proponuje się uchylenie przepisów § 7 i 8 statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, regulujących sprawy dotyczące organu doradczego dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - Rady Programowej. Na podstawie dokumentacji dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz spostrzeżeń poczynionych w czasie kontroli w Komisji stwierdzono, że Rada Programowa nie realizuje zamierzonych celów, w związku z tym dalsze jej funkcjonowanie uznano za zbędne. W 2003 roku członkowie Rady Programowej zebrali się tylko raz, natomiast w 2004 roku nie było żadnego posiedzenia Rady.

Proponowane zmiany § 9 wynikają z potrzeby powołania w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wicedyrektora do spraw ekonomiczno-administracyjnych. Wprowadzenie systemu egzaminów (sprawdzianów) zewnętrznych na każdym etapie kształcenia spowodowało rozszerzenie zakresu zadań, o których mowa w art. 9a ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). W związku z wdrożeniem od 2004 r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a od 2005 r. egzaminu maturalnego znacząco zwiększył się zakres zadań realizowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w szczególności zadań Wydziału Ekonomiczno-Administracyjnego. Związane jest to z koniecznością m.in. przygotowywania materiałów egzaminacyjnych, w tym ich druku, dystrybucji, zapewnienia stosownego oprzyrządowania.

Wzrost zadań wymaga zmiany dotychczasowej struktury organizacyjnej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dostosowania jej do występujących potrzeb, w tym także do konieczności usprawnienia zarządzania tą jednostką.

 

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa UE

 

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1. W zakresie wskazywania podmiotów, na które oddziałuje projekt zarządzenia

Projekt zarządzenia zmienia organizację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

2. Konsultacje społeczne:

Projekt zarządzenia został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w porozumieniu z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu jako projektodawca przekazał projekt zarządzenia do zaopiniowania następującym związkom zawodowym i partnerom społecznym:

1.   Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki"

2.   Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

3.   Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"

4.   Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80" Komisja Krajowa

5.   Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"

6.   Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

7.   Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność"

8.   Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

9.   Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

10. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

11. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

12. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

13. Konfederacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

14. Rzecznik Praw Dziecka

15. Wolny Związek Zawodowy "Solidarność - Oświata".

3. Skutki wprowadzenia zarządzenia:

 

Wejście w życie zarządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

 

Wprowadzanie nowego stanowiska - wicedyrektora do spraw administracyjno-ekonomicznych - w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dokonane zostanie w ramach etatów i funduszy przyznanych Komisji w 2005 roku. Nie nastąpi zatem wzrost środków finansowych ujętych w części 30 budżetu państwa, w dziale 801- Oświata i Wychowanie, w rozdziale 80145 „Komisje egzaminacyjne".

Wprowadzenie projektowanych zmian nie ma bezpośredniego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionów.

 

Dyskusja na Forum OSKKO

 

Opinia OSKKO