Odpowiedź MENiS na wystąpienie OSKKO Uwagi do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

ODPOWIEDŹ MENIS na pismo OSKKO

--------------------------------

 

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Warszawa, 2004-10-29

DKOS-l/DB-5009-19/04

 

Pan

Marek Pleśniar

Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

odpowiadając na pismo z 14 października dotyczące interpretacji przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, uprzejmie wyjaśniam:

1. Zapis § 3 ust. 3 pkt 6 - ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - nakłada na każdą szkołę obowiązek określenia w wewnątrzszkolnym systemie oceniania warunków i trybu uzyskiwania wyższych od przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych.
Zgodnie z § 10 ust. 9 ww. rozporządzenia przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie danej szkoły. Uczeń chcąc uzyskać wyższą od przewidywanej oceny ma możliwość, po spełnieniu warunków ustalonych przez szkołę w wewnątrzszkolnym systemie oceniania i w trybie również ustalonym w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, uzyskania wyższej oceny. Przepis dotyczy wszystkich klas, w tym klas I - III szkoły podstawowej (w klasach I - III zawsze stosuje się ocenę opisową).

2. Uprzejmie wyjaśniam, że za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor, który ma ją tak zaplanować, aby mogły być spełnione zapisy § 17. W przypadku konieczności wydania nowego świadectwa poprzednie należy anulować.

3. Dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela zatrudnionego w innej szkole w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły (§§ 17,40).

Przepisy §§ 19, 20 pozwalają uczniom z klas programowo najwyższych na zdawanie otrzymać z egzaminu poprawkowego taką ocenę, na jaką zda ten egzamin. Tematy na egzamin poprawkowy powinny tak być opracowane, aby uwzględniały kryteria na poszczególne oceny, tj. w skali od l do 6.

Uczniowi III klasy gimnazjum, który zda egzamin poprawkowy w sierpniu, kuratorium oświaty wskaże szkołę ponadgimnazjalną dysponującą wolnymi miejscami, do której uczeń ten może być przyjęty.

 

Dziękuję za nadesłane uwagi.

Jednocześnie informuję, że zgłoszone propozycje rozwiązań zostaną rozpatrzone przy kolejnej nowelizacji rozporządzenia.