Stanowisko OSKKO: skierowane do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Olsztyn, 31 maja 2004r

 

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie realizacji przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

 

Zwracamy się z prośbą o wskazanie terminu, w którym uczniowie dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, odbywający praktyczną naukę zawodu jako pracownicy młodociani, mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Informacja Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zamieszczona na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu nie wskazuje w sposób jednoznaczny powyższego terminu:

 

„Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu wyraża stanowisko, że pracodawcy kierujący młodocianych na dokształcanie teoretyczne do zasadniczych szkół zawodowych, powinni respektować przepisy rozporządzeń:

 

Uważamy, że pracodawcy powinni też respektować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 oraz 2002 r. Nr 197, poz. 1663), które między innymi określają czas trwania nauki zawodu – nie krócej niż 24 miesiące (§ 6 ust.1) oraz możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dopiero po zakończeniu nauki zawodu (§ 11 ust.1)

 

Stwierdzenie, że „pracodawcy są zobowiązani do przekazywania zasadniczym szkołom zawodowym wystawionych młodocianym ocen z nauki zawodu, tak, aby rada pedagogiczna szkoły mogła zatwierdzić wyniki klasyfikacji końcoworocznej, zaś szkoła wydać świadectwo ukończenia - zgodnie z terminami przyjętymi w przepisach prawa oświatowego” sugeruje, że pracodawcy powinni wystawić oceny końcoworoczne z nauki zawodu, a rada pedagogiczna szkoły zatwierdzić wyniki klasyfikacji - na dwa i pół miesiąca przed zakończeniem nauki:

 

·   zgodnie z § 2 ust. 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 oraz z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 18 czerwca 2004 r.

·   zgodnie z § 11ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 oraz 2002 r. Nr 197, poz. 1663) nauka zawodu zakończy się nie wcześniej niż 31 sierpnia 2004r.

 

Zapis: „Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami i dokształcający się w zasadniczych szkołach zawodowych, zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 92 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz. 323 z późn. zm.). Pierwszy egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany przez komisje okręgowe dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych odbędzie się w czerwcu 2004 r.” nie precyzuje terminu, w jakim pracownicy młodociani kształcący się w zawodach dwuletnich mogą przystąpić do w/w egzaminu.

Pracownicy młodociani nie będą mogli w czerwcu 2004r. przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, gdyż zgodnie z § 11 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 oraz 2002 r. Nr 197, poz. 1663) do egzaminu mogą przystąpić dopiero po ukończeniu nauki zawodu, czyli nie wcześniej niż 1 września 2004r.

 

Prosimy o wskazanie terminu (oraz podstawy prawnej), w którym uczniowie kształcący się w zawodach 2-letnich i odbywający naukę zawodu jako pracownicy młodociani, będą mogli przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz o jednoznaczne stwierdzenie, czy klasyfikacji końcoworocznej dla tej grupy uczniów należy dokonać na 2,5 miesiąca przed zakończeniem nauki.

 

Z poważaniem:

 

 

Dyskusja na Forum OSKKO.