powrt

Konsultacja Oglnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Owiaty

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
zdnia        2006 r.

zmieniajce rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych


tekst projektu w formacie Word do pobrania

dyskusja na Forum OSKKO

Projekt z dnia 2 sierpnia 2006 r.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.2)) zarzdza si, co nastpuje:

1.W rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 wrzenia 2004 r. w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046, z 2005 r. Nr 72, poz. 649, Nr 108, poz. 905 i Nr 218, poz. 1840 oraz z 2006 r. Nr 100, poz. 694) wprowadza si nastpujce zmiany:

1)w13:

a) ust. 2 i 3 otrzymuj brzmienie:

2. rdroczn ocen klasyfikacyjn zachowania ustala si wedug skali okrelonej w statucie szkoy, z zastrzeeniem ust. 4 - 5a. 3. Roczn ocen klasyfikacyjn zachowania, poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ustala si wedug nastpujcej skali:

1)       wzorowe;

2)       bardzo dobre;

3)       dobre;

4)       poprawne;

5)       nieodpowiednie;

6)       naganne,

z zastrzeeniem ust. 5 i 5a.",

1)      Minister Edukacji Narodowej kieruje dziaem administracji rzdowej - owiata i wychowanie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzdzenia Prezesa Rady Ministrw z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie szczegowego zakresu dziaania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 76, poz. 538).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.


 

b)  po ust. 5 dodaje si ust. 5a w brzmieniu:

5a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia posiadajcego orzeczenie o potrzebie ksztacenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opini publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, naley uwzgldni wpyw stwierdzonych zaburze lub odchyle rozwojowych na zachowanie ucznia.",

c)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpywu na:

1)                oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych;

2)                promocj   do   klasy   programowo   wyszej   lub   ukoczenie   szkoy, z zastrzeeniem ust. 7 i 8.",

d)  po ust. 6 dodaje si ust. 7 i 8 w brzmieniu:

7. Rada pedagogiczna moe podj uchwa o niepromowaniu do klasy programowo wyszej lub nieukoczeniu szkoy przez ucznia, ktremu po raz drugi z rzdu ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania. 8. Ucze, ktremu po raz trzeci z rzdu ustalono nagann roczn ocen klasyfikacyjn zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyszej, a ucze najwyszej programowo klasy w danym typie szkoy nie koczy szkoy.";

2)  w 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Poczwszy od klasy IV szkoy podstawowej, ucze otrzymuje promocj do klasy programowo wyszej (na semestr programowo wyszy), jeeli ze wszystkich obowizkowych zaj edukacyjnych, okrelonych w szkolnym planie nauczania, uzyska roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wysze od oceny niedostatecznej, z zastrzeeniem ust. 4 i 5, 13 ust. 7 i 8 oraz 19 ust. 10.";

3)  w 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) jeeli w wyniku klasyfikacji kocowej, na ktr skadaj si roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowizkowych zaj edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyszej (semestrze programowo najwyszym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowizkowych zaj edukacyjnych, ktrych realizacja zakoczya si w klasach programowo niszych (semestrach programowo niszych) w szkole danego typu, z uwzgldnieniem 18 ust. 6, uzyska oceny klasyfikacyjne z zaj edukacyjnych wysze od oceny niedostatecznej, z zastrzeeniem ust. 3 i 4 oraz 13 ust. 7 i 8 ";

4)  w 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujcy:

1) w czci pierwszej - wiadomoci i umiejtnoci z zakresu przedmiotw humanistycznych;


 

2)           w czci  drugiej  - wiadomoci i umiejtnoci   z zakresu   przedmiotw matematyczno-przyrodniczych;

3)           w czci   trzeciej   -   wiadomoci i umiejtnoci   z zakresu   wybranego jzyka obcego nowoytnego, ustalone w standardach wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki gimnazjum, okrelonych w odrbnych przepisach, zwany dalej egzaminem gimnazjalnym".";

5)  po 32 dodaje si 32a w brzmieniu:

32a. 1. Uczniowie przystpuj do czci trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego jzyka nowoytnego, ktrego ucz si w danej szkole.

2.             W przypadku, gdy ucze uczy si w szkole wicej ni jednego jzyka obcego,  jego   rodzice   (prawni   opiekunowie)   skadaj dyrektorowi   szkoy pisemn deklaracj  o  przystpieniu   ucznia  do  egzaminu  gimnazjalnego z zakresu jednego z tych jzykw.

3.             Deklaracj, o ktrej mowa w ust. 2, skada si nie pniej ni do dnia 20 wrzenia    roku    szkolnego,    w    ktrym    jest    przeprowadzany    egzamin gimnazjalny.

4.  Informacj o jzyku obcym, z zakresu ktrego dany ucze przystpi do egzaminu   gimnazjalnego,   dodaje   si  do   listy,   o   ktrej   mowa  w   38 ust. 1  pkt 1.";

6)  w 51 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2)   w czci pisemnej:

a)    jzyk polski,

b)         jzyk obcy nowoytny,

c)          jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spord nastpujcych przedmiotw

biologia, chemia,

fizyka i astronomia, geografia, historia,

d)         matematyka,

e)         jzyk mniejszoci narodowej - dla absolwentw szk lub oddziaw z nauczaniem jzyka danej mniejszoci narodowej.";

7)   w 53:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Egzamin maturalny z przedmiotw obowizkowych moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjtkiem przedmiotw, o ktrych mowa w ust. 2. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w czci ustnej i czci pisemnej, zdajcy dokonuje w deklaracji, o ktrej mowa w 59 ust. 1.",

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:


 

3. Egzamin maturalny z przedmiotw dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym, z wyjtkiem przedmiotw, o ktrych mowa w ust. 4.",

c)  uchyla si ust 5-7;

8)   w 59:

a)   ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Zdajcy, ktry zamierza przystpi do egzaminu maturalnego bezporednio po ukoczeniu szkoy, skada deklaracj przewodniczcemu szkolnego zespou egzaminacyjnego, o ktrym mowa w 60 ust. 1, a absolwent, ktry ukoczy szko we wczeniejszych latach - dyrektorowi szkoy, ktr ukoczy. Wstpn deklaracj zdajcy ma obowizek zoy nie pniej ni do dnia 30 wrzenia, a ostateczn deklaracj nie pniej ni do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w ktrym zdajcy zamierza przystpi do egzaminu maturalnego.",

b)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Do deklaracji zdajcy moe doczy owiadczenie o wyraeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ktrej mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285), w celu przekazania przez komisj okrgow wynikw egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdajcego szkole wyszej, o przyjcie do ktrej ubiega si zdajcy.",

c)   ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Na podstawie zoonych deklaracji i owiadcze przewodniczcy szkolnego zespou egzaminacyjnego, o ktrym mowa w 60 ust. 1, sporzdza informacj obejmujc dane zawarte w deklaracjach i owiadczeniach, i przesya j poczt elektroniczn lub na noniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okrgowej, nie pniej ni do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w ktrym jest przeprowadzany egzamin maturalny.",

d)            uchyla si ust. 8 i 9,

e)            ust. 10 otrzymuje brzmienie:

10. Przepis ust. 7 stosuje si odpowiednio do dyrektora szkoy, o ktrym mowa w ust. 2 i dyrektora Zespou Szk dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywajcych za Granic z siedzib w Warszawie.";

9) w 64:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 3. W skad zespou przedmiotowego wchodz:


 

1)           nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorw, o ktrej mowa w art. 9 c ust. 2 pkt 7 ustawy - jako przewodniczcy;

2)           drugi nauczyciel danego przedmiotu -jako czonek.",

b) po ust. 4 dodaje si ust. 4a w brzmieniu:

4a. W skad zespou przedmiotowego nie moe wchodzi nauczyciel, ktry prowadzi zajcia z danego przedmiotu ze zdajcymi.";

10)   w 82:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Egzamin maturalny w czci pisemnej z jzyka polskiego i jzyka mniejszoci narodowej moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.",

b)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejtnoci rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz umiejtnoci pisania tekstu wasnego zwizanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.";

11)   w 83:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Egzamin maturalny w czci pisemnej z jzyka obcego nowoytnego, jako przedmiotu obowizkowego, moe by zdawany na poziomie podstawowym albo  na  poziomie  rozszerzonym,   a jako  przedmiotu  dodatkowego  - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.",

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i skada si z dwch czci:

1)          cz pierwsza trwa  120  minut i  polega na sprawdzeniu  umiejtnoci formuowania    wypowiedzi    pisemnej    i    stosowania    struktur    leksykalno- gramatycznych;

2)          cz druga trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem,   i   polega   na   sprawdzeniu   umiejtnoci   rozumienia   ze   suchu, rozumienia    tekstu    czytanego    oraz    rozpoznawania    struktur    leksykalno- gramatycznych.";

12)   w85a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:


 

1. Egzamin maturalny w czci pisemnej z historii, jako przedmiotu obowizkowego, moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwizaniu testu oraz sprawdzeniu umiejtnoci pracy z materiaem rdowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a take umiejtnoci formuowania wypowiedzi   pisemnej.  Zadania  egzaminacyjne  obejmuj zakres wymaga, o ktrych mowa w 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.";

13)  w 86:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Egzamin   maturalny  w   czci   pisemnej   z   biologii,   chemii   oraz   fizyki i astronomii, jako przedmiotw obowizkowych, moe by zdawany na poziomie podstawowym    albo    na    poziomie    rozszerzonym,    a   jako    przedmiotw dodatkowych -jest zdawany na poziomie rozszerzonym.",

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwizaniu zada egzaminacyjnych sprawdzajcych umiejtno zastosowania poznanych metod do rozwizywania problemw dotyczcych treci obejmujcych zakres wymaga, o ktrych mowa w 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.";

14)  w 87

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Egzamin maturalny w czci pisemnej z geografii, jako przedmiotu obowizkowego, moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.",

b)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwizaniu zada egzaminacyjnych z wykorzystaniem rnorodnych materiaw rdowych, z uwzgldnieniem rnych skal przestrzennych. Zadania egzaminacyjne obejmuj zakres wymaga, o ktrych mowa w 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.";

15)  w 88

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:


 

1. Egzamin maturalny w czci pisemnej z matematyki, jako przedmiotu obowizkowego, moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwizaniu zada egzaminacyjnych wymagajcych rozwizania problemw matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmuj zakres wymaga, o ktrych mowa w 50 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.";

16) w 89 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Egzamin maturalny w czci pisemnej w szkoach lub oddziaach dwujzycznych z przedmiotw, o ktrych mowa w 51 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w jzyku obcym, bdcym drugim jzykiem nauczania, jako przedmiotw obowizkowych, moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotw dodatkowych -jest zdawany na poziomie rozszerzonym.";

17)w89a:

a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Egzamin maturalny w czci pisemnej z historii muzyki, historii sztuki, wiedzy o spoeczestwie, wiedzy o tacu, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.",

b)            uchyla si ust. 2,

c)             ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwizaniu testu oraz na sprawdzeniu umiejtnoci pracy z materiaem rdowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a take umiejtnoci formuowania wypowiedzi pisemnej. Zadania egzaminacyjne obejmuj zakres wymaga, o ktrych mowa w 50 ust.1,  dla poziomu rozszerzonego.";

18) w 94:

a) ust. 1-4 otrzymuj brzmienie:

1. Wyniki czci pisemnej egzaminu maturalnego s wyraane w skali procentowej.

2.    Zdajcy  zda  egzamin   maturalny  w  czci   pisemnej,  jeeli   z   kadego przedmiotu obowizkowego uzyska co najmniej 30 % punktw moliwych do uzyskania na danym poziomie.


 

3.           Zdajcemu, ktry w czci pisemnej zdawa egzamin z danego przedmiotu obowizkowego na poziomie rozszerzonym  i nie uzyska co najmniej 30 % punktw moliwych do uzyskania z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, wynik egzaminu z tego przedmiotu ustala si na poziomie podstawowym, przy czym przyjmuje si, e 1% punktw uzyskanych na poziomie rozszerzonym jest rwnowany 1,5% punktw na poziomie podstawowym.

4.           Wyniki   uzyskane  w   czci   pisemnej   egzaminu   maturalnego   z   danego przedmiotu odnotowuje si na wiadectwie dojrzaoci z zaznaczeniem poziomu egzaminu.";

19)   w 96 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W przypadku uniewanienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na wiadectwie dojrzaoci w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje si 0 %".";

20)  w 96a:

a)           w ust. 1 uchyla si pkt 2,

b)           uchyla si ust. 3;

21)   97 otrzymuje brzmienie:

97. 1. Zdajcy zda egzamin maturalny, jeeli w czci ustnej i czci pisemnej ze wszystkich przedmiotw obowizkowych uzyska wynik okrelony w 72 ust. 2 i 3 oraz 94 ust. 2, 3 i 6, z zastrzeeniem ust. 2.

2.   Zdajcy zda egzamin maturalny, jeli z jednego przedmiotu obowizkowego, w czci ustnej albo czci pisemnej, nie speni warunkw, o ktrych mowa w ust. 1, ale ze wszystkich egzaminw z przedmiotw obowizkowych uzyska redni co najmniej 30% punktw, przy czym do obliczenia tej redniej przyjmuje si, e 1% punktw uzyskanych na poziomie rozszerzonym jest rwnowany 1,5% punktw na poziomie podstawowym.

3.    Przepisu ust. 2 nie stosuje si do osoby, ktrej uniewaniono egzamin, lub ktra   nie   przystpia   co   najmniej   do   jednego   egzaminu   z   przedmiotu obowizkowego.";

22)  w 98a:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Zdajcy, przystpujcy do egzaminu maturalnego w celu podwyszenia wyniku czci pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, niezalenie od poziomu, na ktrym zdawa egzamin maturalny z tego przedmiotu, moe przystpi do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.",


 

b) uchyla si ust. 6.

2. W rozporzdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 padziernika 2005 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie warunkw i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniw i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw w szkoach publicznych (Dz. U. Nr 218, poz. 1840 oraz z 2006 r. Nr 69, poz. 487) uchyla si 7.

3. 1. W roku szkolnym 2006/2007 egzamin maturalny w czci pisemnej z historii, wiedzy o spoeczestwie, historii muzyki, historii sztuki i wiedzy o tacu jako przedmiotu obowizkowego, moe by zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.

2.              Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwizaniu testu obejmujcego zakres wymaga, o ktrych mowa w 50 ust. 1  rozporzdzenia wymienionego w 1 niniejszego rozporzdzenia, dla poziomu podstawowego.

3.              Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwizaniu testu oraz sprawdzeniu umiejtnoci pracy z materiaem rdowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a take umiejtnoci formuowania wypowiedzi pisemnej. Zadania egzaminacyjne   obejmuj zakres  wymaga,   o   ktrych   mowa  w     50   ust.   1 rozporzdzenia wymienionego w   1   niniejszego  rozporzdzenia,  dla  poziomu rozszerzonego.

4. 1. Osoby, ktre zdaway egzamin maturalny po raz pierwszy w roku 2005 lub 2006 i nie zday tego egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowizkowego w czci ustnej albo w czci pisemnej, ale ze wszystkich egzaminw obowizkowych zdawanych pisemnie na poziomie podstawowym, a ustnie na wybranym poziomie, uzyskay rednio co najmniej 30% punktw moliwych do uzyskania, zday egzamin maturalny.

2.        Przepis ust. 1 nie dotyczy osb, ktre nie przystpiy co najmniej do jednego egzaminu z przedmiotu obowizkowego, lub ktrym uniewaniono egzamin.

3.        Okrgowe komisje egzaminacyjne, w terminie 14 dni od dnia wejcia w ycie rozporzdzenia, wydadz wiadectwa dojrzaoci osobom, o ktrych mowa w ust. 1.

5. Rozporzdzenie wchodzi w ycie po upywie 7 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem:

1)            85a ust. 1 i 3 oraz 89a ust. 1 i 3 rozporzdzenia wymienionego w 1 niniejszego rozporzdzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem, ktre wchodzw ycie z dniem 1 wrzenia 2007 r.;

2)            pkt 17 lit. b, ktry wchodzi w ycie z dniem 1 wrzenia 2007 r.;

3)            30 ust. 2, 32a oraz 51 ust. 2 pkt 2 rozporzdzenia wymienionego w 1 niniejszego rozporzdzenia, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzdzeniem, ktre wchodzw ycie z dniem 1 wrzenia 2008 r.

powrt na pocztek

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ