powrót

Świadectwa szkolne wydawane uczniom z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy uczą się w szkołach podstawowych i gimnazjach, które nie są szkołami specjalnymi
 

Pismo OSKKO

Olsztyn, 18 maja 2003r

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 

Sprawa: utrudnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych [..] 

Członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty zwracają uwagę, że obowiązujące wzory świadectw stwarzają utrudnienia związane z umieszczeniem na nich oceny opisowej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych. 

Uczniowie ci, zgodnie z w/w rozporządzeniem, otrzymują świadectwa szkolne o symbolach MENiS –II/1/2, MENiS – II/2/2, MENiS -II/6/2, MENiS –II/7/2 lub MENiS-II8/2. Zostały na nich umieszczone nazwy zajęć edukacyjnych, co uniemożliwia wpisania pełnej oceny opisowej. 

Przywołane rozporządzenie w §2 załącznika jedynie w roku szkolnym 2002/2003 pozwala na wykorzystanie starych wzorów druków świadectw promocyjnych. Oznacza to pojawienie się w tym roku problemu z wypisaniem świadectw ukończenia szkoły dla uczniów, o których mowa. 

Ponieważ jesteśmy zainteresowani jakością prawa oświatowego, liczymy na współpracę z Państwem w dostarczeniu szkołom gotowych i nie wymagających dodatkowych zabiegów prawnych wzorów dokumentów. Wnioskujemy o jak najszybsze rozwiązanie przez ministerstwo tego problemu.

Odpowiedź MENiS