Interwencja OSKKO

W sprawie zmiany zapisów Ustawy o Systemie Oświaty
dot.
indywidualnych zajęć dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

 

OSKKO dąży do powstania standardów oświatowych.
W odpowiedzi na pismo OSKKO w kwestii nauczania indywidualnego w przedszkolu
otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź MEN:
 

w związku  z pismem dotyczącym  indywidualnych zajęć dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym uprzejmie wyjaśniam, że podzielam stanowisko o potrzebie wprowadzenia rozwiązań prawnych umożliwiających dzieciom sześcioletnim korzystanie z indywidualnego przygotowania przedszkolnego.

Jednocześnie informuję, że w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego     w     szkole,     odbycie     obowiązkowego     rocznego     przygotowania przedszkolnego w formie zajęć indywidualnych, podjęto inicjatywę nowelizacji art. 71b ust. la i ust 8 ustawy o systemie oświaty1.

 

Propozycja zmiany art. 71b została przyjęta w procesie legislacyjnym i uwzględniona w art. 1 pkt 23 poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty  (druk sejmowy nr822). Przepis proponowany w projekcie posiada następujące brzmienie:

la. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym dzieci w wieku 6 lat lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. ",

8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia,

sposób   i  tryb  organizowania  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat i indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. la, uwzględniając    w    szczególności   wymiar   godzin   zajęć    edukacyjnych    realizowanych bezpośrednio z uczniem. "

 

 

 

 

Pismo OSKKO

Minister Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa

 Olsztyn, 7 sierpnia 2006r  

Sprawa: Indywidualne zajęcia dla dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym

 

Stowarzyszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Oświaty z niepokojem obserwują brak prawnych możliwości odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie indywidualnym a w konsekwencji odbierania prawa długotrwale chorych dzieci sześcioletnich do realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego i w związku z tym proszą Ministerstwo o odpowiedź:


W jaki sposób mają z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego wywiązywać się dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia bądź  utrudnia uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym? 

 

O P I S     P R O B L E M U:

 

W systemie oświaty ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304) wprowadzono obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne[1]. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty przewidziała również obowiązki po stronie rodziców dziecka podlegającego obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu. Zgodnie z art. 14b ust. 1 wspomnianej  wyżej ustawy, rodzice dziecka są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Należy zwrócić uwagę, iż spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego podlega kontroli. Kontrola w tym zakresie należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. Podobnie jak w przypadku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968).

Rodzice dzieci sześcioletnich długotrwale chorych  nie są w stanie wypełnić obowiązków wnikających z ustawy o systemie oświaty ponieważ art. 71b ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie uwzględnia możliwości objęcia indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne. Nie wynika to także z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. Nr 23, poz. 193 ) .

W efekcie, w aktualnie obowiązującym stanie prawnym sześcioletnie dzieci zdrowe są w zdecydowanie lepszej sytuacji niż dzieci długotrwale chore , które z rocznego przygotowania przedszkolnego korzystają w sposób ograniczony. Ponadto rodzice tych dzieci mogą być narażeni na podejrzenie, że nie wypełniają obowiązków nałożonych na nich przez ustawę o systemie oświaty.

Naszym zdaniem pozbawienie długotrwale chorych dzieci sześcioletnich realizowania rocznego przygotowania przedszkolnego w formie nauczania indywidualnego narusza ich prawo do nauki, dlatego prosimy o interwencję w tej, bardzo ważnej dla dzieci ich rodziców, kwestii.

Z poważaniem: 

 

·         Do wiadomości:

·         Minister Edukacji Narodowej

·         Członkowie OSKKO (2000 osób)

·         Czytelnicy witryny i forum kadry kierowniczej www.oskko.edu.pl/forum/  (17 000 osób)


 

[1] Kwestie pomocy dla dzieci sześcioletnich odbywających roczne przygotowanie przedszkole poruszane są w  ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz. U. Nr 11, poz. 114) oraz ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 4 kwietnia 2005r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. Nr 68, poz. 587) jednak żaden z przepisów przywołanych rozporządzeń nie reguluje poruszanych kwestii w sposób jednoznaczny, pozostawiając problem zajęć indywidualnych dla dziecka sześcioletniego nierozwiązanym.

 

inna interwencja OSKKO w tej sprawie