Konsultacja OSKKO:

 

Projekt z dnia 15 marca 2006 r.

USTAWA

z dnia …………………………… 2006 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty

 

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr

256, poz. 2572, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w art. 3:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a – 2d w brzmieniu:

„2a) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust.

7 pkt 3;

2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne,

z wyjątkiem języka polskiego, historii Polski i geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii ogólnej, historii powszechnej i matematyki; 2c) szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkoły, w której wszystkie

oddziały są oddziałami integracyjnymi

2d) szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami dwujęzycznymi;”,

b) uchyla się pkt. 11a i 11b;

2) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, należy

do zadań własnych gmin.”;

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.

2

3) w art. 5a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust. 1a, a także w szkołach, o których mowa w art.

5 ust. 5;”;

4) art. 6 otrzymuje brzmienie:

„Art. 6. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie nie krótszym niż 5 godzin dziennie;

2) przeprowadza rekrutację posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 1a, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone przez nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. Publiczna forma wychowania przedszkolnego może prowadzić zajęcia w czasie krótszym niż 5 godzin dziennie.”;

5) w art. 9a w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) nadzorowanie i koordynowanie działalności okręgowych komisji egzaminacyjnych.”;

6) w art. 9c:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Od rozstrzygnięć w sprawach dotyczących przeprowadzania i unieważniania sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, podejmowanych w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4, przysługuje odwołanie do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, a w przypadku rozstrzygnięć podejmowanych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej - do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

2b. Wyniki sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, ustalone przez okręgowe komisje egzaminacyjne są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.”,

b) dodaje się ust. 9 - 11 w brzmieniu:

„9. W przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, w zakresie ustalonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 biorą udział egzaminatorzy i nauczyciele.

10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorami, a w przypadku egzaminu maturalnego – także z nauczycielami przeprowadzającymi i oceniającymi część ustną tego egzaminu, umowy określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia.

11. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu sprawdzianów i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1, nie wymienieni w ust. 10 wykonują czynności związane z przeprowadzaniem sprawdzianów i egzaminów w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz ustalonego wynagrodzenia.”;

7) w art. 9d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadzór nad działalności_ Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Nadzór nad działalnością  okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.”;

8) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.”;

9) w art. 14a:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego.”,

b) dodaje się ust. 5 - 7 w brzmieniu:

„5. Inne formy wychowania przedszkolnego mogą być organizowane dla dzieci w wieku 3-5 lat, w miejscu możliwie najbliższym miejsca ich zamieszkania.

6. Zajęcia w formach, o których mowa w ust. 5, prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli, zatrudniani w przedszkolach lub szkołach podstawowych prowadzonych przez właściwą

gminę.

7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje form wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 1a, warunki tworzenia i organizowania tych form wychowania przedszkolnego oraz sposób ich działania, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form wychowania przedszkolnego do sytuacji

i potrzeb lokalnych, minimalny dzienny wymiar godzin zajęć, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, a także możliwość  prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.”;

10) po art. 14b dodaje się art. 14c w brzmieniu:

„Art. 14c. Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi nauczyciel lub inna osoba posiadająca kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli.

Przepisy art. 14a ust. 5 i 7 stosuje się.”;

11) w art. 22 w ust. 2 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli, o których mowa w art. 9c ust. 10, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność potwierdzenia przez dyrektora szkoły przeprowadzenia i ocenienia przez nauczyciela części ustnej egzaminu

maturalnego.”;

12) w art. 22a:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2g w brzmieniu:

„2a. Wybrany program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w ust. 2, nauczyciel przedstawia radzie pedagogicznej.

2b. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania oraz podręczników ustala, w drodze uchwały, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę uwarunkowania intelektualne i fizyczne uczniów, a w przypadku podręcznika równie:

1) przystosowanie poziomu merytorycznego, wychowawczego,

dydaktycznego i językowego podręcznika do możliwości uczniów;

2) możliwość korzystania z tego samego podręcznika przez co najmniej

3 roczniki uczniów.

2c. W przypadku gdy kilka podręczników spełnia warunki, o których mowa w ust. 2b, rada pedagogiczna do szkolnego zestawu podręczników wybiera podręcznik, który ma niższą cenę.

2d. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników składa się odpowiednio z nie więcej niż 3 programów nauczania i nie więcej niż 3 podręczników do danych zajęć edukacyjnych.

2e. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości.

2f. Wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik, a także program, o którym mowa w ust. 2, spośród programów i podręczników ujętych odpowiednio w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, jest realizowany przez cały etap edukacyjny.

2g. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub z własnej inicjatywy może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników. Zmiana w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.”,

c) w ust. 9 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) szczegółowe warunki tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;”;

13) po art. 22a dodaje się art. 22b w brzmieniu:

5

„Art. 22b. Szkoła ułatwia uczniom zaopatrzenie w podręczniki. W celu realizowania tego zadania dyrektor szkoły jest obowiązany do:

1) udostępnienia rodzicom i uczniom informacji o podmiotach oferujących najkorzystniejsze warunki zakupu podręczników tworzących szkolny zestaw podręczników, a także umożliwiania zainteresowanym podmiotom uzyskania informacji o zapotrzebowaniu na określone podręczniki w danej szkole;

2) podjęcia działać organizacyjnych ułatwiających obrót używanymi podręcznikami pomiędzy uczniami lub rodzicami uczniów.”;

14) po art. 34b dodaje się art. 34c w brzmieniu:

„Art. 34c. Przepisy art. 34a stosuje się odpowiednio do wychowania przedszkolnego prowadzonego w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7.”;

15) po art. 35a dodaje się art. 35b w brzmieniu:

„Art. 35b. Nadzór pedagogiczny nad formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, sprawuje kurator oświaty. Przepisy art. 33 i 34 stosuje się odpowiednio.”;

16) w art. 41 w ust. 1 w pakt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) ustalanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.”;

17) w art. 58 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym, szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych, szkołom sportowym i szkołom mistrzostwa sportowego oraz szkołom artystycznym.”;

18) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:

„Art. 59a. 1. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zezwolenia gminy właściwej ze wzglądu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 58 ust. 3-7 i art. 59 stosuje się

odpowiednio, z tym że do wniosku o udzielenie zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

2. Podjęcie przez osobę  prawną  inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, która prowadzi publiczne przedszkole lub publiczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga zmiany zezwolenia na założenie odpowiednio przedszkola

lub szkoły podstawowej. Przepisy art. 58 ust. 3-5 i art. 59 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.”;

19) w art. 62 ust. 5c otrzymuje brzmienie:

 

„5c. Przepis ust. 5b nie dotyczy szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół dwujęzycznych, szkół dla mniejszości narodowych, szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, szkół artystycznych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół z oddziałami integracyjnymi, szkół z oddziałami dwujęzycznym, szkół z oddziałami dla mniejszości narodowych, szkół z oddziałami sportowymi oraz szkół w zakładach opieki zdrowotnej, w tym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w domach pomocy społecznej, szkół dla dorosłych a także szkół, o których mowa w art. 5 ust. 3b i art. 35 ust. 2a. Szkoły te mogą być łączone w zespoły na zasadach określonych przez organ prowadzący.”;

20) po art. 67 dodaje się art. 67a i 67b w brzmieniu:

„Art. 67a. 1. W celu wspierania prawidłowego rozwoju uczniów szkoła może zorganizować stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Wysokość opłat za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej ustala organ prowadzący szkołę.

3. Do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń  pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo ucznia z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2:

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

Art. 67b. 1. W celu umożliwienia uczniom pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania szkoła może zorganizować  internat.

2. Opłata wnoszona przez ucznia za zakwaterowanie w internacie nie może być wyższa niż 50% kosztu utrzymania miejsca. Do kosztu tego nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2, ustala organ prowadzący szkoły.”;

21) w art. 71b:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.”,

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których mowa w ust. 1a, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych  realizowanych bezpośrednio z uczniem.”;

22) w art. 80 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 14a ust. 5, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacją z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gmin.”;

23) po art. 89 dodaje się art. 89a w brzmieniu:

„Art. 89a. 1. Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy art. 82-84 i 89 stosuje się odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.

2. Podjęcie przez osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi niepubliczne przedszkole lub niepubliczną szkołą podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w niepublicznych formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej w trybie określonym w art. 82 ust. 5, z tym że zgłoszenie zamiast zmiany statutu powinno zawierać

projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w

danej formie.”;

24) w art. 90 po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacją z budżetu gminy w wysokości nie niższej niż 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gmin.”.

Art. 2.

Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy szkoły dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne oraz szkoły integracyjne, które nie spełniają warunków określonych w niniejszej ustawie, mogą funkcjonować jako odpowiednio szkoły dwujęzyczne, oddziały dwujęzyczne lub szkoły integracyjne do roku szkolnego 2008/2009 włącznie.

Art. 3.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 71b ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, zachowują moc do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie art. 71b ust. 8 ustawy, o której mowa w art. 1 niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2006 r., z wyjątkiem art. 1 pakt 5-7, 11-13, 16, 17, 19-21, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Dyskusja na Forum OSKKO.