Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie

nominacji Romana Giertycha na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej

plik Word do pobrania

7 maja 2006r Stowarzyszeni zajęli stanowisko w ww. sprawie:

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów

Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP

media

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)

w sprawie

nominowania Romana Giertycha na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej

 

Dyrektorzy, przedstawiciele kadry zarządzającej szkołami i innymi placówkami oświatowymi, członkowie i korespondenci OSKKO[1] protestują przeciwko nominowaniu Romana Giertycha na stanowisko ministra resortu oświaty.

 

Przedstawiamy następujące powody dla takiego stanowiska:

 

  1. Pan Roman Giertych nie posiada kompetencji niezbędnych do kierowania tak ważnym resortem, nie ma żadnego doświadczenia praktycznego, bowiem nigdy na niwie zawodowej nie był związany z oświatą, nie był też członkiem sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
    Dodatkowo poglądy na temat  szkolnictwa głoszone przez pana Romana Giertycha są wysoce szkodliwe i nie do przyjęcia przez praktyków oświatowych. 

 

  1. Pan Roman Giertych  publicznie deklaruje poglądy skrajnie narodowe, antyeuropejskie i niesprzyjające tolerancji. Budzi nasze obawy wspieranie przez niego młodzieżowej organizacji o bardzo kontrowersyjnych poglądach.

 

 

Kierując się troską o realizację poniższych zapisów Ustawy o Systemie Oświaty:
Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

Domagamy się, by wyłącznym kryterium powoływania na stanowisko Ministra Edukacji Narodowej były kompetencje kandydata, odpowiadające delikatnej materii, którą zajmuje się ministerstwo. Postawy ministrów, dyrektorów szkół, nauczycieli mają wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, powagę szkolnictwa. Ta powaga - naszym zdaniem, poprzez nominację pana Romana Giertycha została zaburzona.

 

Jednocześnie OSKKO wyraża pragnienie by oświatą, tak jak i innymi dziedzinami życia publicznego zajęli się fachowcy. Nasza szkoła wymaga wspomagania, stabilizacji i rozsądnego zarządzania. To, co oświacie szkodzi, to ciągle zmiany priorytetów, zmiany koncepcji i zmiany ministrów. Brak tu jednocześnie rzetelnej codziennej pracy. Uważamy zatrudnianie ideologów w miejsce fachowców za wysoce szkodliwe dla resortu.

Jeśli chcemy dobrej polskiej szkoły, musimy mieć profesjonalnego ministra o nieskazitelnej opinii będącego przykładem dla uczniów i nauczycieli.


 

[1] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty www.oskko.edu.pl jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą osoby zaangażowane w zrządzanie oświatą. Obecnie OSKKO ma 1700 członków rzeczywistych, 6000 korespondentów, ok. 16 000 sympatyków – czytelników mediów elektronicznych OSKKO. OSKKO jest organizatorem Kongresu Zarządzania Oświatą www.oskko.edu.pl/kongres/

Kontakt: OSKKO, (089) 527-20-52, kom 0502-060-339, email oskko@oskko.edu.pl