Konsultacja OSKKO:

Projekt Rozporz±dzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia............listopada 2005 r. w sprawie sposobu podziału czę¶ci o¶wiatowej subwencji ogólnej

dla jednostek samorz±du terytorialnego w roku 2005

 14 listopada 2005r do Biura OSKKO wpłynęło kolejne w odstępie kilku dni pismo MEiN nt subwencji - tym razem tegorocznej:

===============================

MINISTER EDUKACJI i NAUKI

DE-3-0215-2c/2005

 

Przekazuję w zał±czeniu projekt rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniaj±cego rozporz±dzenie w sprawie sposobu podziału czę¶ci o¶wiatowej subwencji ogólnej dla JST w 2005r..;..

 

w/z Ministra

PODSEKRETARZ STANU

Zdzisław Hensel

 

===============================

Zamieszczamy:

Tekst projektu

Uzasadnienie

Link do dyskusji na forum OSKKO

Link do ubiegłorocznej konsultacji

Projekt-2005-11-03

ROZPORZˇDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1'

z dnia        listopada 2005r.

zmieniaj±ce rozporz±dzenie w sprawie sposobu podziału czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz±du terytorialnego w roku 2005

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz±du terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarz±dza się, co następuje:

§1-

W rozporz±dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz±du terytorialnego w roku 2005 (Dz. U. Nr 286, poz. 2878) w zał±czniku do rozporz±dzenia wprowadza się następuj±ce zmiany:

1) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

,,7a. Całkowita kwota czę¶ci owiatowej dla jednostek samorz±du terytorialnego, o której mowa w ust. 7, ulega zwiększeniu o przeniesione do czę¶ci owiatowej rodki pochodz±ce z rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 48 ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 (Dz. U. Nr 278, poz. 2755) oraz niewykorzystane rodki czę¶ci rekompensuj±cej subwencji ogólnej dla gmin, zwane dalej kwot± koryguj±c±".

Kwota koryguj±ca - po odliczeniu 0,6% rezerwy - jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorz±du terytorialnego według wzoru:

 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następuj±ce: -SD - kwota koryguj±ca,

- SDi - kwota koryguj±ca dla / - tej jednostki samorz±du terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu / = 1 -2478 dla gmin (w tym dla miast na prawach powiatu w zakresie wykonywanych zadań gminy), / = 2479 - 2544 dla miast na prawach powiatu, / = 2545 - 2857 dla pozostałych powiatów, / = 2858- 2873 dla samorz±dów województw,

- Mi - kwota różnicy dla i - tej jednostki samorz±du terytorialnego pomiędzy planowan± roczn± kwot± czę¶ci o¶wiatowej subwencji ogólnej na rok 2005 (PRi) a kwot± SOi czę¶ci o¶wiatowej z uwzględnieniem korekt z tytułu błędów statystycznych (R) obliczana według wzoru:

Mi=[PRi-(SOi +R)], Mi =0 dla [PRi-(SOi+R)]<0,

-M- suma różnic Mi dla wszystkich jednostek samorz±du terytorialnego".

§2. Rozporz±dzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER EDUKACJI I NAUKI

' Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rz±dowej - o¶wiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporz±dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paĽdziernika 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr  220, poz. 1886).

============================

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

Nowelizacja rozporz±dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu podziału czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorz±du terytorialnego w roku 2005 /Dz. U. Nr 286, poz. 2878/ ma na celu dokonanie podziału rodków, przeznaczonych na zwiększenie czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej na rok 2005. ¦rodki te pochodz± z następuj±cych Ľródeł:

-   rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 48 ustawy budżetowej na rok
2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755),

-   niższej od zaplanowanej realizacji wydatków w czę¶ci 82 budżetu państwa w
odniesieniu do czę¶ci rekompensuj±cej subwencji ogólnej dla gmin.

W projekcie rozporz±dzenia - zgodnie ze stanowiskiem Strony Samorz±dowej Komisji Wspólnej Rz±du i Samorz±du Terytorialnego przyjętym na posiedzeniu plenarnym w dniu 28 wrzenia 2005r. - proponuje się podział rodków przeznaczonych na zwiększenie czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej na rok 2005 pomiędzy te jednostki samorz±du terytorialnego, które otrzymały niższ± kwotę czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej na rok 2005 (po uwzględnieniu korekt z tytułu błędów statystycznych) od projektowanej wstępnie kwoty czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej na 2005 r. Propozycja ta ma na celu czę¶ciowe złagodzenie tym samorz±dom napięć budżetowych spowodowanych zmniejszeniem ostatecznej kwoty subwencji owiatowej na 2005 r. w stosunku do kwoty projektowanej wskutek wprowadzenia pocz±wszy od 2005 r. znacznych zmian w algorytmie podziału subwencji.

Proponuje się, aby przepisy projektowanego rozporz±dzenia weszły w życie z dniem ogłoszenia. Z uwagi na konieczno¶ć niezwłocznego dokonania podziału pomiędzy JST rodków przeznaczonych na zwiększenie czę¶ci owiatowej subwencji ogólnej na rok 2005, konieczne jest ustalenie jako dnia wejcia w życie przedmiotowego aktu dnia jego ogłoszenia.

Jednoczenie zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoj± na przeszkodzie takiemu rozwi±zaniu.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1)       Podmioty, na które oddziałuje regulacja

Projektowana regulacja oddziałuje na jednostki samorz±du terytorialnego.

2)       Konsultacje społeczne

Projekt rozporz±dzenia konsultowany będzie z Komisj± Wspóln± Rz±du i Samorz±du Terytorialnego.

3)       Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Wejcie w życie przedmiotowego rozporz±dzenia nie powoduje wpływu na sektor finansów publicznych. Wdrożenie rozporz±dzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorz±du terytorialnego bowiem rodki dodatkowe, o które została zwiększona czę¶ć owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz±du terytorialnego na rok 2005, zostały zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz. u. Nr 278, poz. 2755).

4)       Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjno¶ć wewnętrzn± i
zewnętrzn± gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny

Rozporz±dzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjno¶ć wewnętrzn± i zewnętrzn± gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny. Przepisy rozporz±dzenia nie s± objęte zakresem prawa Unii Europejskiej oraz obowi±zkiem dostosowawczym.