Uwagi członków Stowarzyszenia dotyczące obowiązku szkolnego sześciolatków.

Pismo skierowane do MENiS.

 Przyspieszenie obowiązku edukacyjnego dla naszych dzieci wydaje się wszystkim oczywistą i uzasadnioną koniecznością.

 

Nie powinno być tak, aby już na wstępie edukacji odbierane były dzieciom sześcioletnim prawa do równego startu. Prawa odbieranego przez nieświadomość rodziców, względy materialne, czy organizacyjne.

 

Nasze dzieci bardzo późno rozpoczynają swój start w szkolne życie. Zbyt późno - zdaniem stowarzyszenia.

 

Jasnym więc jest, ze wszelkie działania władz oświatowych obowiązek ten przyspieszające cieszyć się muszą naszym zdecydowanym poparciem i akceptacją.

 

Tak więc proponowane przez MENiS zmiany w Ustawie o Systemie Oświaty w rozdziale II w paragrafie 14 tej kwestii dotyczące są przez nas przyjmowane z dużym zainteresowaniem.

 

Dyrektorom stowarzyszonym w OSKKO wydaje się właściwym na tym etapie wprowadzania zmiany przyjrzenie się wnikliwe problemom, które zapis ustawy za sobą niesie, celem ich niwelowania, tak, aby ewentualne problemy nie przesłoniły wartości samego pomysłu.

 

I tak:

USO w projekcie mówi tak:

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art.14 ust.3 ( czyli to, o czym mówimy), są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

Zgłoszenia dziecka do szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami należy dokonać z rocznym wyprzedzeniem.

Z jakim wyprzedzeniem należy dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub Oddziału Przedszkolnego? Na razie nie ma o tym mowy, a wbrew pozorom przygotowanie miejsc dla niewątpliwie większej niż dotychczas grupy sześciolatków w przedszkolach, czy oddziałach przedszkolnych trochę czasu wymaga. Nie może się okazać, ze dyrektor przedszkola, czy szkoły dopiero we wrześniu dowie się ilu sześciolatków swoje obowiązkowe roczne przygotowanie w przedszkolu odbędzie właśnie w jego placówce.

 

I druga tu ważna kwestia - co z rejonami? Czy zostaną one ustalone także wobec dzieci  6letnich?

Wydaje się to jedynym rozwiązaniem wobec konieczności nadzorowania realizowania  obowiązku edukacyjnego tych dzieci. Tak więc rejony lecz tylko dla nadzorowania obowiązku edukacyjnego, nie jako forma ustalenia przynależności dziecka do określonej placówki

Pojawiają się tu bowiem dość ważne problemy:

Poszukiwania dzieci sześcioletnich we wszystkich przedszkolach w mieście, no i w dodatku - przez kogo prowadzone poszukiwania? Czy przez dyrektorów szkół, które w swoim rejonie mają tegorocznego sześciolatka, a przyszłorocznego ( zgłoszonego już, bo rok wcześniej) ucznia I klasy???

 Projekt zmian OSO mówi:

Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art.14 ust.3, należy do zadań wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

  3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, są obowiązani powiadomić wójta, burmistrza (prezydenta miasta), o dzieciach spełniających w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym obowiązek, o którym mowa w art.14 ust.3, oraz o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Wobec bardzo niskiej komputeryzacji urzędów, szkół i przedszkoli, a zwłaszcza wobec katastrofalnie źle funkcjonującego systemu przekazywania danych z tychże wydaje się, że poszukiwania dzieci sześcioletnich w przedszkolach może przeciągnąć się do momentu, gdy będą one musiały już rozpocząć swój obowiązek szkolny jako dzieci siedmioletnie.

 

Problemy organizacyjne to wierzchołek góry lodowej.

Pojawia się, bowiem wiele pytań dotyczących samego funkcjonowania dziecka w przedszkolu lub OP

I tak:

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

Ten  zapis został w projekcie pozostawiony.

Czy to oznacza, że obowiązek odbycia rocznego przygotowania  nie będzie obowiązywał dziecka, które wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki i chce ją właśnie podjąć?

No i idźmy dalej- Czy do OP można przyjąć  dziecko 5letnie, które wykazuje psychofizyczną dojrzałość do rozpoczęcia rocznego obowiązku przedszkolnego?

I kolejno:

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.

Czy w przypadku dużej absencji dziecka, nie pozwalającej uznać iż dziecko

odbyło roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Kwalifikuje się ono do odroczenia?

 

Czy dziecko sześcioletnie, zobowiązane przepisami do odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego może zostać od tego obowiązku odroczone?

 

Czy  projekt objęcia części dzieci sześcioletnich programem „Wyprawka” oznacza obowiązkowe podręczniki dla dzieci sześcioletnich ( są przedszkola, gdzie nie wykorzystywało się dotąd podręczników, a pracowało się na materiałach własnych)

 

Czy, wobec konieczności objęcia dzieci sześcioletnich opieką podczas dowozu na zajęcia do OP przeprowadzono badania na temat możliwości udźwignięcia nowego ciężaru finansowego przez samorządy gminne ( dowóz, oraz opiekun podczas dowozu)?

 

I bardzo ważne pytania dotyczące nauczycieli- czy został opracowany system ewentualnego przechodzenia nauczycieli przedszkoli z przedszkoli do szkół, wymaganych od nich kwalifikacji (na uczelniach pojawiają się objęte grantami kierunki studiów podyplomowych „edukacja elementarna” kierowane do przedszkolanek.

 

Istnieje konieczność odpowiedzi na niniejsze zanim zamiar objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkiem odbywania rocznego przygotowania stanie się rzeczywistością.

Bowiem tylko poczucie bezpieczeństwa wynikające z jednoznaczności prawnej daje nadzieję, że kreowana zmiana będzie zmianą udaną oraz pozytywnie przyjętą przez społeczeństwo.

 

Prezes OSKKO

 Joanna Berdzik.

 

 

 

 

.