Konsultacja OSKKO: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów "Wyprawka Szkolna"

24 stycznia 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

Warszawa, 21 stycznia 2004 r.

 

DKOS - 2- CZ - 0140 - / wyp.2 / 2004

 

Stosownie do postanowień uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów ( M. P. Nr 13, póz. 221 z późn. zmianami) przesyłam w załączeniu projekty:

 

Jednocześnie, ze względu na szczególnie pilny charakter sprawy, zwracam się z uprzejmą

prośbą o możliwie szybkie zgłoszenie uwag do przedstawionych projektów.

wz. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Franciszek Potulski

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

Uchwała Rady Ministrów

załącznik do uchwały RM - Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów "Wyprawka Szkolna"

tekst projektu rozporządzenia

uzasadnienie

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO