powrót

 

UCHWAŁA Nr /2004

Rady Ministrów

z dnia.............................

w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. "Wyprawka szkolna" .

 

Na podstawie art. 91 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) postanawia się,  co następuje:

§ l. Ustanawia się "Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. „Wyprawka szkolna", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.