powrót

Projekt

Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia ..................... 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę

w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

Na podstawie art. 91 ust. 4, pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb udzielania w 2004 r. pomocy uczniom objętym Rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. „Wyprawka szkolna", ustanowionym uchwałą nr ______ Rady Ministrów z dnia _______ w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. "Wyprawka szkolna";

2) warunki i kryteria dochodowe, uprawniające ucznia do pomocy, o której mowa w pkt l.

§2.

1. Pomoc w formie wyprawki szkolnej, zwana dalej "wyprawką", przysługuje uczniowi, który w roku szkolnym 2004/2005 podejmuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Pomoc przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa art. 4 ust. l ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 3. ( Dz. U. z 1998 r. , Nr 64, poz. 414, z późn. zm.2)

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodów, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, pomoc może być przyznana również uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzime nie przekracza 110% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 2.

§3.

l. Pomoc przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. l, składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu ucznia, z zastrzeżeniem ust. 3, lub w szkole podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał. Wniosek złożony w szkole przekazuje się do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

3. W przypadku gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce czasowego pobytu ucznia.

§4.

1. W skład wyprawki, o której mowa w § 2 ust. l wchodzą podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.

2. Kierownik ośrodka pomocy społecznej, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, sporządza listę dzieci uprawnionych do otrzymania wyprawki.

3. Szkolna komisja do spraw pomocy materialnej, na podstawie listy uczniów otrzymanej z ośrodka pomocy społecznej przyznaje podręczniki szkolne, jako zasiłek losowy, w formie rzeczowej.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach szkolna komisja do spraw pomocy materialnej może przyznać podręczniki szkolne uczniowi nie spełniającemu kryteriów wymienionych w§2pkt2i3.

§5

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

-----------------------------------------------

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej usta zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr III, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113. poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128. poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.

2) Zmiany tekstu jednolitego -wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170; Nr 79. poz. 885; Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136; Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748; Nr 88, poz. 961; Nr 89, poz. 973; Nr 111, poz. 1194; Nr 122, poz. 1349; Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79.

 

 

za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym: