powrót

Uzasadnienie

Od 1996 r. podjęto działania na rzecz rozszerzenia, a praktycznie reaktywowania pomocy materialnej dla uczniów, asygnując na ten cel środki z budżetu ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i wnioskując utworzenie rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na ograniczanie ubóstwa wśród dzieci i młodzieży, która powstała w 1997 r.

W latach 1998 - 2000 komponent tej rezerwy stanowiły środki finansowe przeznaczone na zakup podręczników szkolnych dla uczniów z rodzin najuboższych. W roku 2001 środki te zostały  przesunięte do części oświatowej subwencji ogólnej.

Na przestrzeni ostatnich lat podejmowano inicjatywy mające na celu zwiększenie zasięgu i zakresu pomocy materialnej dla uczniów, pomimo to nadal nie są zaspokajane potrzeby uczniów związane z nauką szkolną, głównie z braku środków finansowych umożliwiających udzielanie pomocy.

W 2002 r. po raz pierwszy zrealizowany został rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna", który pozwolił na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb uczniów podejmujących naukę szkolną w I klasie szkoły podstawowej. Pomocą w formie bezpłatnego kompletu podręczników objętych zostało 143.794 pierwszoklasistów, natomiast plecak, przybory szkolne i kostium gimnastyczny otrzymało 106.665 uczniów. W roku ubiegłym z pomocy w postaci podręczników szkolnych otrzymało 137.863 uczniów, zaś ośrodki pomocy społecznej przekazały pomoc w formie wyprawki 107 996 uczniom klas pierwszych.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w formie wyprawki szkolnej uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 pozwoli na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb edukacyjnych uczniów podejmujących naukę szkolną w I klasie szkoły podstawowej. Przewidziane rozwiązania pozwalają na szybką i skuteczną pomoc. Pomoc ta będzie przyznawana w formie wyprawki szkolnej obejmującej: komplet podręczników szkolnych oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach została przewidziana możliwość przyznania części wyprawki tylko w formie podręczników szkolnych.

W roku 2004 pomocą tą zostanie objętych 114 109 uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Koszt realizacji programu „Wyprawka szkolna" w zakresie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych wyniesie 11.000.000 zł, ujętych w rezerwie celowej budżetu państwa Nr 18a, przeznaczonej na pokrycie kosztów sfinansowania wyprawek szkolnych. Realizacja Rządowego Programu Wyrównywania Warunku Startu Szkolnego Uczniów w 2004 r. „Wyprawka Szkolna" nie będzie obciążała budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie określa kryteria przyznawania uczniom pomocy w formie wyprawki szkolnej, zasady przyznawania poszczególnych części wyprawki, tryb udzielania ;tej pomocy oraz czas realizacji programu.

Proponujemy, żeby termin ogłoszenia był jednocześnie terminem wejścia w życie rozporządzenia, co pozwoli na skrócenie czasu wdrażania programu.

Ocena skutków regulacji (OSR):

Projekt nie wpłynie: