powrót

Projekt

 

Załącznik do uchwały

Nr / 2004 Rady Ministrów

z dnia 2004 r.

RZĄDOWY PROGRAM

WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2004 r.

"WYPRAWKA SZKOLNA"

Wstęp

Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów „Wyprawka szkolna" jest programem przewidzianym do realizacji w roku 2004, stanowiącym kontynuację programów z lat 2002 - 2003, który swym zasięgiem obejmie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej z wszystkich województw.

Podstawa prawna programu

- art. 91 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329, z późn. zm.), zgodnie z którym uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego,

- art. 91 ust.3 pkt. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329, z późn. zm.), który upoważnia Radę Ministrów do przyjęcia rządowego programu mającego na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,

Pomoc materialna jest udzielana uczniom na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U. Nr 74, póz. 350, z późn. zm.).

CELE PROGRAMU

Cel strategiczny programu: wyrównanie szans edukacyjnych uczniów podejmujących naukę szkolną w klasie pierwszej szkoły podstawowej w 2004 r. Adresat programu: rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, którym należy udzielić pomocy w zakresie zakupu podręczników i częściowego pokrycia kosztów związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zwanej dalej „wyprawką szkolną". Bezpośrednimi adresatami programu w roku 2004 są uczniowie podejmujący w roku szkolnym 2004/2005 naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej.

SPOSÓB REALIZACJI i FINANSOWANIE PROGRAMU

Resortami przygotowującymi i koordynującymi program są: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

Koordynatorem programu na szczeblu wojewódzkim jest wojewoda, realizujący zadanie przez kuratora oświaty oraz dyrektora odpowiedniego wydziału urzędu wojewódzkiego zajmującego się sprawami pomocy społecznej.

Koordynatorem na szczeblu gminy/miasta na prawach gminy jest wójt / burmistrz / prezydent, realizujący zadanie przez dyrektora / naczelnika / kierownika wydziału / referatu oświaty oraz dyrektora / kierownika ośrodka pomocy społecznej, we współpracy z dyrektorami szkół oraz lokalnymi podmiotami i organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi w realizację programu.

Program będzie finansowany ze środków z rezerwy celowej Nr 18 a budżetu państwa na rok 2004, przeznaczonej na finansowanie wyprawek szkolnych, przewidzianej do dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Kwota rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczona na zakup podręczników szkolnych dla uczniów z rodzin najuboższych wynosi 11.000 tyś. zl. Podziału tej kwoty na poszczególne województwa dokona Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu wystąpi do Ministra Finansów o uruchomienie odpowiednich środków z póz. 18 a rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2004.

Gminy mogą przeznaczyć na realizację programu także środki z części oświatowej subwencji ogólnej. Od 2001 r. subwencja ujmuje środki finansowe przekazywane uprzednio w postaci dotacji celowej budżetu państwa na podręczniki dla uczniów z rodzin najuboższych.

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM

W realizacji programu uczestniczą:

1) na poziomie administracji centralnej:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu,

2) na poziomie województwa:

- kuratoria oświaty

- wydziały urzędów wojewódzkich realizujące zadania w zakresie pomocy społecznej,

3) na poziomie gminy

- odpowiednie jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - szkoły, ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje pozarządowe, lokalne podmioty i instytucje zainteresowane udziałem w programie.

Wzorem lat ubiegłych, dla sprawnej realizacji programu w 2004 r., niezbędny będzie udział w programie partnerów z sektora gospodarczego: wydawców podręczników dla pierwszoklasistów oraz Poczty Polskiej.

Doświadczenie roku 2002 i 2003 oraz porównywalna wysokość środków planowanych na realizację programu w roku 2004 wskazuje na potrzebę kontynuacji współpracy z wydawnictwami podręczników dla pierwszoklasistów, celem uzyskania jak najbardziej korzystnych warunków zakupu, umożliwiających objęcie programem jak największej liczby uczniów.

Pociąga to za sobą także konieczność odnowienia porozumienia z Pocztą Polską w sprawie bezpłatnego przesyłania kompletów podręczników dla dzieci objętych programem. W roku 2003 porozumienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z wydawcami oraz Pocztą Polską pozwoliło na objęcie pomocą w formie podręczników 137 863 uczniów, zamiast przewidywanych 105 514 dzieci (ponad 30 % więcej, niż zakładały wstępne wyliczenia finansowe).

IV. OKREŚLENIE KOSZTÓW REALIZACJI PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA" W 2004 R.

1. Zgodnie z danymi GUS liczba uczniów wymagających pomocy w formie wyprawki (spełniających kryterium dochodowe ustawy z dnia 29 listopada  1990 r. o pomocy społecznej) wynosi średnio 24% ogółu uczniów w wieku 7- 14 lat.

2. Liczba dzieci w wieku 6 lat, czyli przyszłorocznych pierwszoklasistów, wynosi 407 530 ( przyjęto na podstawie danych demograficznych GUS, stan na 31.12.2002 r.).

3. Liczba uczniów wymagających wyprawki wynikająca ze wskaźnika GUS - minimum 97 808.

Przewidywana liczba beneficjentów programu w 2004 r. wynosi: 114 109 uczniów (liczba wynikająca ze wskaźnika GUS plus 4%).

Doświadczenia z realizacji programu w 2002 i 2003 r. wskazują, że gminy zgłaszaj ą znacznie wyższą liczbę dzieci, którym należy udzielić pomocy, niż ta, która wynika ze wskaźnika GUS. Dane te są weryfikowane przez ośrodki pomocy społecznej w związku z przyjętym kryterium dochodowym. Ośrodki pomocy społecznej w 2003 r. przyznały pomoc w formie wyprawki dla 107 996 pierwszoklasistów. W przypadku podręczników szkolnych udzielana pomoc oraz oczekiwania na kolejne lata są jeszcze wyższe.

W przypadku podręczników szkolnych, stanowiących podstawę nauki szkolnej, konieczne jest zapewnienie ich jak największej grupie potrzebujących dzieci. Dotyczy to także uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nieznacznie przekracza kryterium ustawowe, którzy jednak z powodu niewydolności wychowawczej lub niezaradności rodziny, czy też występujących w niej patologii jak również niestabilności rynku pracy, nie mają zapewnionych książek szkolnych.

Sukcesem programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w latach 2002 i 2003 było zapewnienie podręczników praktycznie wszystkim, zgłoszonym przez gminy, potrzebującym pomocy pierwszoklasistom. Priorytetem roku 2004 przy realizacji programu będzie ponowne osiągnięcie tego celu.

4. Średni szacowany koszt wyprawki dla jednego pierwszoklasisty:

- komplet podręczników - do 100 zł (zgodnie z danymi zebranymi z wydawnictw szacunkowy koszt kompletów podręczników dla kl. I szkoły podstawowej - bez książek pomocniczych i do nauki języków - wynosi od 80 do 120 zł., co średnio wynosi 100 zł),

5. W roku 2004 środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa zostaną przekazane do budżetów wojewodów na podstawie danych GUS, dotyczących liczby dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych. Środki zostaną przekazane wg zasady:

Liczba dzieci podejmujących naukę w klasach pierwszych x 0,24 x 100 zł

Przewiduje się, przed przekazaniem środków, dokonanie bezpośredniego rozeznania w całym kraju realnych potrzeb w zakresie wyprawki (zebranie danych zarówno z jednostek pomocy społecznej, jak i oświatowych).

W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania środków finansowych, przeznaczonych na realizację programu, 80% kwot będących w dyspozycji poszczególnych ministrów zostanie przekazane jednorazowo, zgodnie z przyjętym w projekcie programu zasadami, a pozostałe 20% zostanie przekazane do województw, w których po rozpoznaniu potrzeb wystąpią niedobory środków finansowych.

V. ZASADY UDZIELANIA POMOCY W FORMIE WYPRAWKI SZKOLNEJ

1. Pomoc w postaci wyprawki przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej oraz uczniom z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 110% kryterium dochodowego określonego w art. 4 ustawy o pomocy społecznej, jeśli zachodzą okoliczności wymienione w art. 3 cyt. ustawy.

2. Przyznanie pomocy w formie wyprawki szkolnej następuje na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

3. Wniosek, o którym mowa w pkt 2, składa się w szkole, do której uczęszczać będzie uczeń albo w ośrodku pomocy społecznej, właściwym dla miejsca zamieszkania lub czasowego pobytu ucznia. Wniosek złożony w szkole zostaje przekazany do ośrodka pomocy społecznej.

4. Dyrektor/kierownik ośrodka pomocy społecznej, po rozeznaniu sytuacji materialnej rodziny kwalifikuje ucznia do przyznania pomocy w formie wyprawki.

5. Wyprawka obejmująca podręczniki szkolne przyznawana jest przez szkolną komisję do spraw pomocy materialnej, zgodnie z listą dzieci przekazaną przez ośrodek pomocy społecznej.

6. W uzasadnionych przypadkach szkolna komisja do spraw pomocy materialnej może przyznać pomoc w postaci podręczników uczniom, którzy nie spełniaj ą kryterium wymienionego w ust. l

7. Zadaniem szkoły jest zakup wyprawki obejmującej komplet podręczników szkolnych dla klasy pierwszej szkoły podstawowej z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, póz. 665) i przekazanie jej uczniom.

VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Dotację dla gmin na realizację programu wyprawki szkolnej przyznaje wojewoda, na wniosek wójta/burmistrza/prezydenta uzgodniony z dyrektorem/kierownikiem ośrodka pomocy społecznej i dyrektorami szkół.

2. Do wniosku należy dołączyć:

 • informację o występujących w gminie potrzebach w zakresie pomocy w formie wyprawki dla uczniów klas pierwszych, uwzględniającą liczbę uczniów wymagających tej formy pomocy i kalkulację kosztów zadania.  Informacja o potrzebach gminy stanowić będzie podstawowe kryterium przekazywania środków finansowych z budżetu wojewody do gmin.
 • informację określającą wysokość środków z budżetu gminy przeznaczanych w 2004 r. na zakup podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych.
 • 3. Dotacja nie może być przeznaczona na inny cel niż zakłada program.

  4. Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r Nr 15, póz. 148.).

  VII. ZADANIA DLA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU

  1. Zebranie przez kuratorów oświaty informacji o:

  liczbie uczniów pochodzących z rodzin, których dochody na osobę w rodzinie nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w art. 4 ust. l ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, a którzy rozpoczną naukę w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2004/2005, tytułach i ilości podręczników wskazanych przez nauczycieli wydawnictw dla dzieci objętych programem „Wyprawka szkolna".

  2. Przekazanie organom prowadzącym szkoły, przez kuratorów oświaty, następujących dokumentów:

  uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. „ Wyprawka szkolna ",

  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005.

  3. Porozumienie z wydawcami podręczników szkolnych w sprawie ustalenia warunków zakupu podręczników dla uczniów objętych programem „Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2004/2005.

  4. Porozumienie z Pocztą Polską w sprawie bezpłatnych przesyłek pocztowych realizowanych w ramach programu „Wyprawka szkolna".

  5. Systematyczne monitorowanie realizacji Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. „ Wyprawka szkolna " w zakresie zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne.

  VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU

  Lp. Zadanie Termin realizacji
  l. Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2004 r. "Wyprawka szkolna" oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005. do 25 lutego 2004 r.
  2. Określenie potrzeb gmin na podstawie przygotowanych przez dyrektorów szkół i dyrektorów / kierowników ośrodków pomocy społecznej zbiorczych list uczniów wymagających pomocy w formie wyprawki. do 15 marca 2004 r.
  3. Zakończenie rozmów z wydawcami w sprawie jak najkorzystniejszych cen podręczników dla uczniów objętych programem oraz z Pocztą Polską w sprawie bezpłatnych przesyłek pocztowych realizowanych w ramach programu. do 31 marca 2004 r. i
  4. Wystąpienie do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej Nr 18 a. do 31 marca 2004 r.
  5. Przekazanie środków z rezerwy celowej do gmin, zgodnie z określonymi potrzebami -1 transza środków. do 15 kwietnia 2004 r.
  6. Zebranie, przez kuratorów oświaty, informacji na temat tytułów i ilości zapotrzebowanych w wydawnictwach podręczników dla pierwszoklasistów objętych programem „Wyprawka szkolna". do 15 kwietnia 2004 r.
  7. Przekazanie środków na rachunki bankowe odpowiednich szkół. do 30 kwietnia 2004 r.
  8. Korekta zapotrzebowania poszczególnych gmin na pomoc w formie wyprawki, na podstawie danych zebranych przez dyrektorów szkół i dyrektorów / kierowników ośrodków pomocy społecznej, weryfikacja zbiorczych list. do 15 maja 2004 r.
  9. Przekazanie II transzy środków finansowych - korekta rozpoznanych niedoborów. do 30 maja 2004 r.
  10. Przekazanie środków korygujących na rachunki bankowe szkół. do 10 czerwca 2004 r.
  11. Zakup wyprawek przez szkoły, wysyłka podręczników z - wydawnictw do szkół, akcja informacyjna i promocyjna w środowisku lokalnym, pozyskiwanie lokalnych podmiotów wspierających i sponsorów, promocja medialna programu. do 20 czerwca 2004 r.
  12. Przekazanie wyprawek uczniom klas pierwszych. do 20 czerwca 2004 r.
  13. Podsumowanie programu „Wyprawka szkolna" w do 30 września 2004 r
    województwach.  
  14. Przekazanie danych o realizacji programu do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. - do 30 października 2004 r.
  15. Analiza i ocena realizacji programu w skali kraju. do 30 listopada 2004 r.

  IX. DZIAŁANIA LEGISLACYJNE

  Niezbędna będzie wydanie, zgodnie z upoważnieniem ustawowym wynikającym z art. 91 ust. 4, pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji programu „Wyprawka szkolna" w roku 2004.

  X. UWAGI DODATKOWE

  W latach 2002 i 2003 wyprawka składała się z części obejmującej zakup podręczników szkolnych, w ramach środków pozostających w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz z części obejmującej zakup przyborów szkolnych, tornistra i stroju gimnastycznego, w ramach środków pozostających w dyspozycji Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej.

  Zgodnie z art. 8 i art. 14 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228, póz. 2255), osobom uprawnionym do otrzymywania zasiłku rodzinnego przysługuje dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, przeznaczony na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w  szkole nowego roku szkolnego.

  W związku z powyższym jednorazowo, we wrześniu 2004 r. wszystkim dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole, na które wypłacany jest zasiłek rodzinny, wypłacony zostanie dodatek pieniężny w wysokości 90 zł. Dodatek ten w przypadku dzieci 7 - letnich zastąpi część wyprawki, na którą w latach 2002 i 2003 składały się; przybory szkolne, tornister, i strój gimnastyczny - realizowaną przez pomoc społeczną.

  Spis treści

  Wstęp

  Podstawa prawna programu ___________________________________ l

  I. CELE PROGRAMU________________________________________ 2

  n. SPOSÓB REALIZACJI i FINANSOWANIE PROGRAMU____________ 2

  III. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM__________________________ 3

  IV. OKREŚLENIE KOSZTÓW REALIZACJI PROGRAMU „WYPRAWKA SZKOLNA" W 2004 R._____ 4

  V. ZASADY UDZIELANIA POMOCY W FORMIE WYPRAWKI SZKOLNEJ______ 5

  VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU______ 6

  VII. ZADANIA DLA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU__________ 7

  VIII. HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU_____________________ 8

  IX. DZIAŁANIA LEGISLACYJNE _______________________________ 9

  X. UWAGI DODATKOWE 9