Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia................ 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

16 sierpnia 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO