Konsultacja OSKKO: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycieli

 

Pismo MENIS

Projekt Rozporządzenia

Uzasadnienie

Konsultacja OSKKO na Forum

-------------------------------------------------------

29 września 2005r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Warszawa, 2005 - 09 - 27

MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

DPZN-WSW-JGD-0211-6/05

Przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycieli z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii.

 

 

 

-------------------------------------------

PROJEKT z 27.09.2005.

(http://www.menis.gov.pl/oswiata/projekty/rozp_270905.php)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia ....... 2005 r.

w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycieli

 

Na podstawie art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Legitymacja służbowa nauczyciela, zwana dalej "legitymacją", potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

2. Wzór legitymacji określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2.

Legitymację wydaje dyrektor szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jej wystawienie.

§ 3

1. W przypadku utraty legitymacji dyrektor szkoły wydaje nową legitymację.

2. Nauczyciel, który po otrzymaniu nowej legitymacji odzyskał utraconą legitymację, niezwłocznie zwraca ją dyrektorowi szkoły. Dyrektor szkoły unieważnia dotychczasową legitymację.

3. Unieważnienia legitymacji dokonuje się poprzez jej przecięcie.

§ 4.

1. Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany imienia, nazwiska lub zmiany nazwy pracodawcy;

2) uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego identyfikację nauczyciela.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły unieważnia dotychczasową legitymację i wydaje nową legitymację.

§ 5.

1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły unieważnia legitymację.

§ 6.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Minister Edukacji Narodowej


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 168, poz. 1404).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 167, poz. 1397


Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia .............. (poz. ........)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

Strona 1

Strona 2

OPIS TECHNICZNY
LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA

1. Blankiet legitymacji wykonany jest z wielowarstwowej karty laminowanej o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810.

2. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone 286 na stronie 1 karty oraz CMYK na stronie 2). W procesie zadrukowywania blankietu (poddruk offsetowy) nanoszone są następujące elementy:

1) tło z elementami grafiki w kolorach CMYK;

2) elementy zabezpieczające wykonane techniką giloszową, z liniami pozytywowymi w kolorze Pantone 286 i negatywowymi białymi, o grubości 0,25 pkt;

3) napis: "LEGITYMACJASŁUŻBOWANAUCZYCIELA" wykonany w technice mikrodruku, na całej długości karty, na białym pasku o szerokości 0,4 mm przebiegającym poziomo w odległości 4,5 mm od dolnej krawędzi legitymacji, krojem ArialCE o wielkości 0,8 pkt, w kolorze Pantone 286;

4) godło państwowe o wysokości 8,2 mm i napis "Rzeczpospolita Polska" w dwóch wierszach, wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 4,5 pkt, w kolorze czarnym;

5) napisy:

a) "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA" wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),

b) "TEACHER IDENTITY CARD" wykonany krojem ArialCEBold o wielkości 6 pkt, w kolorze białym (z czarnym cieniem przesuniętym względem napisu o 0,18 mm w prawo i w dół),

c) "NAZWISKO/SURNAME", "IMIONA/NAMES", "PODPIS POSIADACZA /HOLDER SIGNATURE", wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym,

d) "NAZWA PRACODAWCY/ EMPLOYER NAME" wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 3 pkt, w kolorze czarnym, na stronie 2 karty,

6) biały obszar przeznaczony na zdjęcie posiadacza legitymacji, o wymiarach 20 x 25 mm w odległości 3 mm od prawego brzegu karty i 9 mm od dolnego brzegu karty,

3. W procesie personalizacji legitymacji nanoszone są następujące dane:

1) na stronie 1:

a) kolorowe zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi,

b) nazwisko w dwóch wierszach do 14 znaków każdy oraz imię w dwóch wierszach do 14 znaków każdy, wykonane krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w kolorze czarnym,

c) podpis posiadacza;

2) na stronie 2, nazwa pracodawcy wykonana krojem ArialCEBold o wielkości 8 pkt, w trzech wierszach do 30 znaków  każdy, w kolorze czarnym.

----------------------------------

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie legitymacji służbowej nauczycieli stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w Art 11 ustawy Karta Nauczyciela.

Konieczność wydania legitymacji służbowych dla nauczycieli wynika z potrzeby potwierdzenia uprawnień przysługujących nauczycielom z mocy prawa. Dotyczy to przede wszystkim potwierdzenia prawa do korzystania z ulg przy przejazdach środkami komunikacji zbiorowej. Ustawa z dn. 20 czerwca 1992r o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz U z 2002r Nr 175 poz. 1440 z późn. zm.) nie przewiduje upoważnienia do wydania aktu wykonawczego w sprawie legitymacji potwierdzającej uprawnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 7. i art. 5 ust 2 tej ustawy.

W celu potwierdzenia ewentualnych uprawnień przyznanych nauczycielom przez podmioty zagraniczne (np muzea) proponuje się wprowadzenie dwujęzycznego wzoru legitymacji - w języku polskim i angielskim, z uwagi na fakt jego powszechnego wykorzystywania.

Termin wejścia w życie określono na dzień 1 stycznia 2006r, tak aby możliwe było podjęcie wszelkich niezbędnych działań organizacyjnych umożliwiających sprawne wydanie legitymacji nauczycielom.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

[...]

2.  Podmioty na które oddziałuje regulacja

Projektowa regulacja oddziałuje na nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, a także na nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące JST oraz nauczycieli zatrudnionych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Wpływ regulacji należy uznać za szczególnie korzystny. Legitymacja potwierdza zatrudnienie na stanowisku nauczyciela, a tym samym w pełni umożliwia korzystanie z przysługujących nauczycielom uprawnień.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie bowiem z Art 11a ust 2 KN dyrektor szkoły może pobierać opłaty za wydanie legitymacji w wysokości nieprzekraczającej kosztów wytworzenia dokumentu. Dyrektor szkoły ma jednak możliwość odstąpienia od pobrania opłaty za wydanie legitymacji w całości lub w części, jeżeli stosowną decyzję w tym względzie podejmie organ prowadzący szkołę (w przypadku JST - uchwała). Ostateczne zatem rozstrzygnięcie o sposobie finansowania wydatków związanych z wydawaniem legitymacji należeć będzie do organu prowadzącego szkołę. Koszt wytworzenia legitymacji, w zależności od złożonego zamówienia, może kształtować się od 05 do 2zł. Należy przy tym podkreślić, iż nawet w przypadku wydawania nauczycielom legitymacji za odpłatnością kwota ta nie będzie dla nich stanowić znaczącego dla nich obciążenia.

[...]

 

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału