Interwencja OSKKO - do Rzecznika Praw Obywatelskich - w sprawie urlopu dyrektora

W związku z naruszaniem prawa dyrektora do urlopu wnosimy do RPO o podjęcie czynności w sprawie:

 

 stwierdzenia zgodności z prawem, w tym zgodności z zapisami zwartymi w USTAWIE z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71) zwłaszcza Artykułu 64 ust.1 przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. Uz 2004 r. Nr 29, poz. 323) w części dotyczącej przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Przebieg sprawy:

 

  1. W lipcu 2005r Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty skierowało do Rzecznika Praw Obywatelskich pismo w sprawie urlopu dyrektora.

  2. 29 lipca 2005 RPO skierował do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i D/W OSKKO pismo wraz ze stanowiskiem Stowarzyszonych.

  3. Na przełomie października i września otrzymaliśmy odpowiedź RPO

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich   Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w MENIS   Odpowiedź MENIS   Odpowiedź

Rzecznika