Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia................ 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

4 marca 2005r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU                        Warszawa 2005-02-25

DSF-030-21/05

Wg rozdzielnika


W załączeniu przesyłam projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

Krótki czas konsultacji, o który się zwracam, uzasadniony jest tym, że zbliża się termin pierwszego przekazywania danych, który określono na 5 dni roboczych od dnia 31 marca br. Dodatkowo uzasadniony jest też tym, że skala proponowanych zmian jest bardzo ograniczona. Proponowane zmiany sprowadzają się wyłącznie do przedłużenia terminów pierwszego przekazywania danych pomiędzy oświatowymi bazami danych. Zmiany te są korzystne dla wszystkich podmiotów zobowiązanych, nie rodzą skutków finansowych oraz nie wymagają pogłębionych analiz.

w/z   MINISTRA

Zdzisław Hensel

PODSEKRETARZ STANU

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO