powrót

Projekt z dnia 22 lutego 2005 r.

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

 
z dnia ....................2005 r.

 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych
oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746) po § 17 dodaje się §17a w brzmieniu:

"§ 17a. Pierwsze przekazanie danych wprowadzonych do baz danych oświatowych według stanu na dzień 31 marca 2005 r. nastąpi :

1) z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1-4 ustawy, odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty lub ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 29 kwietnia 2005 r.,

2) z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 5 - 7 ustawy, odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 19 maja 2005 r.,

3) z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy, ministrowi oświaty i wychowania w terminie do dnia 3 czerwca 2005 r."

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 134, poz. 1426).