powrót

Uzasadnienie


UZASADNIENIE

 Rozporządzenie zmienia treść rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. Nr 277, poz. 2746) w części dotyczącej terminów przekazywania danych z baz danych oświatowych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463), zwanej dalej „ustawą".

Projekt wprowadza przepis przejściowy stanowiący odrębne terminy od ogólnych terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych określonych w § 16 rozporządzenia. Terminy dotyczą przekazywania danych w pierwszym procesie ich gromadzenia i aktualizacji według stanu na dzień 31 marca 2005 r. W szczególności proponowana zmiana dotyczy przedłużenia terminów pierwszego przekazywania danych na wszystkich szczeblach.

Propozycja zmiany terminów pierwszego przekazywania danych, spowodowana jest przedłużeniem prac w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu nad oprogramowaniem umożliwiającym budowę baz danych oświatowych. Oprogramowanie o tak dużej skali złożoności jest tworzone po raz pierwszy. W trakcie jego testowania ujawniły się wady, które wymagają dłuższego o kilka tygodni czasu, niż pierwotnie zakładano, na dokonanie niezbędnych korekt. Pierwotnie zakładano, że oprogramowanie dotrze do szkół i placówek oświatowych na początku marca br. (za pośrednictwem kuratoriów oświaty, a następnie jednostek samorządu terytorialnego). Dałoby to szkołom około miesiąc na zapoznanie się z oprogramowaniem i wprowadzenie danych. Obecnie spodziewamy się, że po wprowadzeniu korekt wykrytych w testach, oprogramowanie dotrze do szkół w ostatniej dekadzie marca br. Uważamy, że niezbędne jest utrzymanie okresu około miesiąca na zapoznanie się z nowym oprogramowaniem i pierwsze wprowadzanie danych, co daje podstawę do zaproponowanej zmiany terminów.

Wejście w życie rozporządzenia nastąpi z dniem ogłoszenia aktu. Skrócenie terminu jego wejścia w życie uzasadnione jest tym, że zbliża się termin pierwszego przekazywania danych, który określono w § 16 rozporządzenia na pięć dni roboczych od dnia 31 marca. Zasada demokratycznego państwa prawnego nie stoi na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu, które ma charakter korzystny dla podmiotów zobowiązanych do prowadzenia i przekazywania danych z oświatowych baz danych (daje im więcej czasu na wykonanie zadań określonych w ustawie i rozporządzeniu).

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji

1. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt rozporządzenia

Rozporządzenie będzie oddziaływać na wszystkie podmioty obowiązane do prowadzenia baz danych oświatowych, wymienione w art. 4 ustawy. Są to szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt i ust. la ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. 2003 r., Nr 118, poz. 1112, ze zm.),

 

centralna i okręgowe komisje egzaminacyjne, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, kuratoria oświaty oraz urzędy ministrów właściwych prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

Jednak w związku z ograniczeniem proponowanych zmian jedynie do zmiany terminów pierwszego przekazywania danych ocenia się, że co prawda przedłuży się okres uzyskania danych, ale będzie to miało jedynie charakter jednorazowy. Ponadto pozwoli lepiej przygotować się do wykonania zadań wszystkim podmiotom zobowiązanym.

2.  Konsultacje społeczne

Projekt   rozporządzenia   zostanie   przesłany   do   konsultacji   do   następujących podmiotów:

1)             Chrześcijański Związek Zawodowy,

2)             Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego,

3)             Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność",

4)      Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80",

5)             Komisja Krajowa Federacji Regionów, Komisji Zakładowych „Solidarność 80",

6)             Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w
Polsce,

7)             Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata",

8)             Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich
i Zakładów Poprawczych,

9)             Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80",

10)      Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa",

11)      Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80",

12)      Związek Miast Polskich,

13)      Związek Powiatów Polskich,

14)      Związek Gmin Wiejskich RP,

15)      Rada Statystyki,

16)      Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski,

17)      Społeczne Towarzystwo Oświatowe,

18)      Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej,

19)      Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,

20)  Stowarzyszenie Oświatowców Polskich,

21)  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej,

22)  Krajowa Izba Edukacji,

23)  Rada ds. Szkolnictwa Artystycznego,

24)  Ogólnopolskie Stowarzyszenie szkół Muzycznych I i II Stopnia,

25)  Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

26)  Związek Rzemiosła Polskiego,

27)  Konfederacja Pracodawców Polskich,

28)  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.

3.  Wpływ aktu normatywnego na:

a/   sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego:

W związku z ograniczeniem proponowanych zmian wyłącznie do przedłużenia o kilka tygodni pierwszego terminu przekazywania danych między bazami danych oświatowych proponowana regulacja nie będzie miała wpływu na sektor finansów publicznych.

b/  rynek pracy:

Regulacja nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

c) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną:

Regulacja  nie  będzie  miała  wpływu  na  konkurencyjność  wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d) sytuację i rozwój regionalny:

Regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.