powrót do strony głównej OSKKO

     

 
  

 

 
 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KADRY KIEROWNICZEJ OŚWIATY

Miętne, 11-13 marca 2005r

(kliknij

aby powiększyć)

Sponsorzy  główni:

  

Sponsorzy

 

W piątek, sobotę i niedzielę, 11-13 marca 2005r odbyła się druga już konferencja OSKKO oraz Walne Zebranie Członków OSKKO. Miejscem spotkania dyrektorów, nauczycieli, pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny było tradycyjnie już Miętne. Konferencję ponownie gościł w swej placówce dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, Stanisław Szostakiewicz.
Patronat medialny nad imprezą objął miesięcznik kadry kierowniczej:

Przybyło 270 osób z całego kraju - członków OSKKO oraz zaproszonych gości.
 

Piątek, 11 marca 2005r. I dzień Konferencji.                         

Konferencję otworzyli: Joanna Berdzik, prezes Stowarzyszenia oraz Marek Pleśniar, dyrektor Biura OSKKO.

Jako pierwszy wystąpił przedstawiciel ruchu społecznego i fundacji Dobre Media - Media bez Przemocy, ksiądz Jan Oleszko. Przedstawił on założenia obywatelskiego projektu ustawy o ochronie małoletnich przed szkodliwymi treściami w środkach masowego komunikowania. Został wydelegowany do Zebrania OSKKO z propozycją współpracy. OSKKO miałoby wesprzeć fundację w tworzeniu i popularyzowaniu inicjatywy ustawodawczej, zmierzającej do ochrony dzieci przed szkodliwym wpływem reklamy, mediów. OSKKO zwróciło się do fundacji gdyż na terenie Stowarzyszenia podjęto ten temat.
Materiały konferencyjne Dobrych Mediów do pobrania

 

Następnie odbył się wykład Agnieszki Milczarek i Joanny Węgrzynowskiej - Stowarzyszenie "Bliżej Dziecka".

Przedstawiły one zagadnienia:

Materiał konferencyjny Bliżej Dziecka   prezentacja: Stop Przemocy - PowerPoint

Informacje o prowadzących


Po zakończeniu wykładów odbyła się uroczysta kolacja.

Była to okazja by życzyć zebranym owocnych obrad, podziękować sponsorom konferencji za wsparcie.

 

Tego dnia wszyscy sprawiliśmy sobie też prezent - znaczek OSKKO. Dzięki niemu widać na spotkaniach i konferencjach ile jest tam osób ze Stowarzyszenia.

 

Sobota, 12 marca 2005r. II dzień Konferencji.                         

Sobota była najpracowitszym dniem konferencji. Zajęcia rozpoczęto o godz. 8:30 a skończono ok. godz. 19:00. Do południa odbyła się część wykładowa tego dnia. Prowadziła spotkanie Joanna Berdzik.

Dr Jan Łuczyński (Zakład Zarządzania w Oświacie UJ w Krakowie) wygłosił wykład: Praca z zespołami ludzkimi.

Materiały dr Jana Łuczyńskiego

Szymon Więsław (Vulcan - zarządzanie oświatą) wygłosił referat pt SIO - szansa czy zagrożenie dla komputeryzacji zarządzania oświatą.

Prezentacja prowadzącego - Power Point do pobrania

Dr Jakub Kołodziejczyk (Zakład Zarządzania w Oświacie UJ w Krakowie) wygłosił wykład: Budowanie systemu dyscyplinarnego w szkole.

Materiał dr Jakuba Kołodziejczyka

Aleksander Komaniecki - prezes Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła zapoznał zebranych z propozycją współpracy. Miałaby ona polegać na pozyskiwaniu dla szkół partnerskich środków z pożytku publicznego.

Przedstawił też kompleksową propozycję współpracy korzystną także dla OSKKO. Sprawa została skierowana do rozpatrzenia na niedzielnym Walnym Zebraniu.

  Informacja o akcji    opis akcji

Magdalena Potapowicz (Biuro Rzecznika Praw Dziecka) przedstawiła referat - Prawna ochrona dziecka w mediach elektronicznych.

Materiały Biura Rzecznika Praw Dziecka dla OSKKO

Wywiązała się dyskusja. Było wiele pytań dotyczących roli Rzecznika Praw Dziecka. Była okazja do podkreślenia iż kluczową dla ochrony dzieci lokalnie jest postać dyrektora i nauczyciela. To oni powinni znać i egzekwować wykonywanie prawa.

W przerwach można się było podyskutować, zapoznać z ofertą wystawców (pomoce naukowe. sprzęt komputerowy z leasingu, podręczniki, oprogramowanie edukacyjne itp)

Przedstawiciel stowarzyszenia rodziców przedstawiał zasady współpracy (1% dla mojej szkoły)

Od południa do wieczora odbyły się zajęcia w 20 grupach warsztatowych - 10 grup od południa i 10 grup po południu.. Każdy z uczestników zdążył wziąć udział w 2 z nich.

Tematy zajęć:

1. Inwestycje w przedszkolach - możliwości dofinansowania w ramach funduszy strukturalnych.

Materiał konferencyjny.

2. Dofinansowanie jednostek oświatowych w ramach funduszy strukturalnych UE - inwestycje, modernizacje, budowa

Materiał konferencyjny.

3. Program Socrates - warsztaty tworzenia projektu

Materiał konferencyjny.

4. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły. Zofia Lisiecka, kier. Pracowni Ewaluacji CKE

5. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do podnoszenia jakości pracy szkoły. Małgorzata Lipska, PE CKE

6. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów po I etapie edukacyjnym. Badania progowe, plany wynikowe. dr Teresa Janicka-Panek, dyr. ODN Skierniewice.

7. Praca z zespołami ludzkimi. Dr Jan Łuczyński (Zakład Zarządzania w Oświacie UJ)

Materiały grupy J. Łuczyńskiego

8. Budowanie systemu dyscyplinarnego w szkole. Dr Jakub Kołodziejczyk, (Zakład Zarządzania w Oświacie UJ)

9. SIO, System Informacji Oświatowej, Krzysztof Sługocki

10. Program przeciwdziałania agresji w szkole, Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska - stowarzyszenie Bliżej Dziecka
Jak zbudować system..? - referat 19stro

n

(pozostałe materiały gr. 10 umieszczono w części piątkowej sprawozdania)

 

wszystkie fotografie z soboty.

 

Niedziela, 13 marca 2005r. III dzień Konferencji.                             

II Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W niedzielę o godz. 9:15 (w drugim terminie) odbyło się doroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 
Prezes OSKKO Joanna Berdzik  powitała uczestników i zaproszonych gości oraz otworzyła zebranie.

Zaprezentowała zebranym porządek obrad oraz dokonała powołania protokolanta Zebrania - Ewę Czechowicz – sekretarza OSKKO.   (Członkowie Zarządu i KR, od lewej - Ewa Czechowicz, Wojciech Tański, Ewa Halska, Ryszard Sikora, Joanna Berdzik)

Została sporządzona lista obecności. Dyrektor biura OSKKO, Marek Pleśniar oświadczył, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia zostali powiadomieni o zebraniu w trybie określonym w §18 ust.5 Statutu Stowarzyszenia. Zebranie zwołane w pierwszym terminie nie miało wymaganej liczby uczestników, zatem zwołane zostało Walne zebranie w II terminie statutowym. 
Prezes stwierdziła, że na podstawie §19 Statutu Zebranie to ma zdolność do podejmowania uchwał. 

Powołano komisję skrutacyjną w składzie (na zdj. od lewej): Leszek Zaleśny, Jerzy Kostyła, Beata Domerecka, Jan Perka, Lech Śliwiński, Bogusław Bek, Mieczysław Żmijowski. Przewodniczącą została Beata Domerecka.

Dyrektor Biura OSKKO, Marek Pleśniar przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2004r. Stwierdził, że Zarząd i Komisja Rewizyjna OSKKO pracowały w ubiegłym roku w niezmienionym składzie.

Stowarzyszenie prowadziło konsultacje projektów aktów prawnych dotyczących oświaty oraz zabierało głos w istotnych dla oświaty sprawach. Podjęto 24 tego typu działania - konsultacje, stanowiska i zapytania.

Następnie M. Pleśniar przedstawił najistotniejsze przedsięwzięcia OSKKO w 2004r.

Był to dla Stowarzyszenia rok szczególny, ze względu na organizowanie po raz pierwszy wielkich konferencji i spotkań. Odbyło się ich 5 i uczestniczyło w nich ok. 900 uczestników. Jest to 10-krotny wzrost w stosunku do 2003r
I. Ogólnopolska Konferencja Kadry Kierowniczej Oświaty, 21-22 lutego 2004r, w której uczestniczyło ok. 150 osób.
Poruszono m.in. tematy:    Uczestniczyli m.in:

I Walne Zebranie Członków OSKKO, 21 lutego 2004r.

VI Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, Olsztyn, 23-25 września 2005r - po raz pierwszy całkowicie zorganizowana przez OSKKO. Uczestniczyło 400 osób, patronat Ministra Edukacji Narodowej i Sportu...
Prezentacja Power Point do pobrania:

I Krajowa Konferencja Dyrektorów Przedszkoli, Miętne, 10-12 grudnia 2004r. Uczestniczyło 240 dyrektorów.

 

IV Ogólnopolski Zlot OZNI - Gilowice koło Żywca, 18 - 20 czerwca 2004r .
Gościliśmy w Gilowicach
:   Następny zlot w Sierakowie:


OSKKO prowadziło seminaria "Zawód Dyrektor", odpowiadając za ich stronę merytoryczną. Logistykę zapewniła firma Vulcan Pomorze. Seminaria przeprowadzono m.in w Warszawie, Olsztynie, Katowicach, Bydgoszczy, Lublinie, Poznaniu. Każde spotkanie to przeciętnie 150-200 uczestników. Poruszono tematy: Nadzór pedagogiczny, Aktualności prawne (prowadząca - Joanna Berdzik),  Status kadry kierowniczej (Marek Pleśniar). Rozdano wszystkim uczestnikom deklaracje OSKKO oraz materiały informacyjne.

Korzystając i w tym roku z uprzejmości firmy organizatorów, dyrektor Biura miał też możliwość wystąpienia z aktualnościami OSKKO na konferencjach "Zarządzanie Oświatą". Dzięki temu przedstawiliśmy prezentację działań OSKKO i popularyzowaliśmy Stowarzyszenie przed ok. 800 dyrektorami (Opole, Rzeszów, Białystok, Kielce...) Jest to też zawsze okazja do spotkania członków OSKKO w całym kraju.

Dwukrotnie dyrektor Biura spotkał się z Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu. Pierwsza wizyta posłużyła przedstawieniu ministrowi Stowarzyszenia oraz uzyskanie patronatu dla VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Olsztynie. Druga wizyta miała na celu przeprowadzenie z ministrem edukacji wywiadu - zarejestrowanej wypowiedzi.

 Istotna dla OSKKO stała się współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. M. Pleśniar złożył wizytę w Biurze Rzecznika...

...czego efektem stało się nasze uczestnictwo w krakowskiej konferencji "Misja – Pasja – Kompetencja - Status nauczyciela i jego przygotowanie do zawodu" – Kraków UJ.

Byliśmy odpowiedzialni za moduł konferencji w CODN - finansowanie doskonalenia nauczycieli. Relacjonowaliśmy sposób działania dyrektorów i samorządów - w obszarze finansowania doskonalenia nauczycieli.

W 2003r nawiązaliśmy a w 2004 kontynuowaliśmy współpracę z miesięcznikiem Dyrektor Szkoły. Ustaliliśmy iż działamy na zasadzie partnerskiej.

Następnie M. Pleśniar opisał sposób funkcjonowania zasobów internetowych OSKKO:

Forum i Wymiany Plików

 Oraz witryny OSKKO

Przedstawił stan finansów Stowarzyszenia:

W ubiegłym roku stowarzyszenie działało intensywnie, co znalazło odbicie w przepływie środków finansowych. Pojawił się nowy punkt budżetu - koszta konferencji.

Różnicę w stosunku do roku 2003 oddaje wykres porównawczy.

Wzrosła liczba członków OSKKO. Podczas ubiegłorocznej konferencji do Stowarzyszenia należało 500osób, aktualnie 1200.

Przekrój: dyrektorów – 77%, wicedyrektorów - 2,5%, przedst. KO, ODN i OP – 10%, nauczycieli i innych osób – 10,5%

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Ryszard Sikora przedstawił protokół KR. (zamieścimy wkrótce)

Następnie przegłosowano absolutorium dla Zarządu - za rok 2004.

Prezes Joanna Berdzik uroczyście wręczyła akt honorowego członka OSKKO Januszowi Pawłowskiemu podając uzasadnienie tej uchwały Zarządu. Janusz Pawłowski jest zasłużonym sprzymierzeńcem OSKKO. Organizował I Zlot OZNI, który zintegrował dyrektorską społeczność. Od początku towarzyszy OSKKO i wspiera jego działalność.

Został odczytany projekt uchwały programowej. Prowadząca zebranie zaprosiła chętnych do dyskusji nad projektem

Podjęto uchwałę programową - w sprawie wyznaczenie kierunków działań Stowarzyszenia na 2005r.

Postanowiono:

  1. Zbierać informacje dotyczące prowadzenia i finansowania szkół oraz placówek oświatowych. Zajmować stanowiska w ww. sprawach.

  2. Podejmować działania interwencyjne dotyczące regulacji prawnych mających wpływ na sytuację kadry kierowniczej oświaty.

  3. Podjąć działania mające na celu umożliwienie OSKKO działalności wydawniczej.

  4. Zapoznać się z działalnością stowarzyszenia rodziców Przyjazna Szkoła z Mysłowic w celu podjęcia decyzji o ewentualnej współpracy.

  5. Poznać i przedstawić Stowarzyszonym stan obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Dobre media - Media Bez Przemocy w celu podjęcia decyzji o udzieleniu inicjatywie wsparcia.

Ponadto uczestnicy zebrania - Beata Pazdej, Tomasz Szturo i Alicja Szlachetka - zgłosili propozycje :

  1. Prowadzić badania dotyczące realizacji finansowania placówek oświatowych przez JST

  2. Interweniować w sprawie Systemu Informacji Oświatowej

  3. Podjąć działania na rzecz równego traktowania różnych placówek oświatowych, np. przedszkoli i szkół.

Bardzo istotnym osiągnięciem konferencji było zebranie istotnych uwag do Karty nauczyciela. Przedłożono je w MENIS.

Również te propozycje przyjęto.

Po innych wystąpieniach uczestników konferencji:

Głos zabrał dr Antoni Jeżowski. Poruszył on problem bonu oświatowego - doświadczeń zagranicznych oraz polskich przymiarek.

 

Prezes Stowarzyszenia, Joanna Berdzik podziękowała zebranym za uczestnictwo w konferencji i zjeździe oraz zaprosiła do wspólnej fotografii

Nad konferencją pracowało wielu Stowarzyszonych. Organizatorem konferencji był Marek Pleśniar. Prowadziła - Joanna Berdzik. Prace w recepcji, przy obsłudze sponsorów, fotografowaniu i filmowaniu, transporcie gości itd, między innymi.: Marta Szwonder, Ryszard Sikora, Danuta Sikora, Beata Domerecka, Ewa Halska, Ewa Czechowicz, Bogna Skoraszewska, Janusz Pawłowski, Jerzy Kostyła, Iwona Sobka, Gabriela Zdunek, Leszek Zaleśny, Zofia Molesztak, Dorota Kulesza, Sławomir Lipiński...

wszystkie fotografie z niedzieli.

zdjęcia nadesłane