Stanowisko OSKKO: skierowane do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz DW wszystkich kuratorów oświaty.

Olsztyn, 17 maja 2004r

 

 

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

DW. ...............Kurator Oświaty

 

 

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie stosowanych przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych.

 

Zwracamy się z prośbą o wywarcie wpływu na ujednolicone, zgodne z prawem oświatowym, konstruowanie przez kuratorów oświaty procedur opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

 

Przygotowując arkusze organizacyjne, dyrektorzy w niektórych województwach spotykają się z instrukcjami przedstawianymi im przez kuratoria oświaty, zalecającymi przeprowadzanie czynności zbędnych z punktu widzenia prawa, a nawet prawo naruszającymi.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na następujące zgłoszone przez dyrektorów przypadki:

1.  Zalecenia dotyczące obowiązku opiniowania arkuszy przez rady pedagogiczne.

Na podstawie
Art. 41 ust 2.p. 1 Ustawy o Systemie Oświaty: Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Zalecanie opiniowania arkuszy organizacyjnych uważamy za błędną interpretację przepisów ustawy.

 

 1. Zalecenia dotyczące przedkładania arkuszy do zaopiniowania związkom zawodowym.
  Przepisy ustawy o związkach zawodowych nie upoważniają związków zawodowych do opiniowania przydziału zajęć poszczególnym pracownikom.
  Szczególnie jednak istotne jest wykroczenie kuratorów oświaty poza kompetencje nadzorcze ze względu na angażowanie się w stosunki pracodawca – związki zawodowe. Ingerencja w tę dziedzinę to stawanie po stronie interesów związków zawodowych, co zaburza delikatną równowagę sił między stronami.

   
 2. Zalecenia dotyczące dostarczania arkuszy do zaopiniowania kuratorom oświaty.
  Praktykowane w kraju żądanie od dyrektorów dostarczania ww. arkuszy kuratorom oświaty narusza zapis z Art. 31 ust.6a UOSO, według którego kurator oświaty opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy.
  Wchodzenie w kompetencje organów prowadzących nie powinno być zalecane dyrektorom.
 3. Przypadki żądania od dyrektorów sporządzania arkuszy na „obowiązujących wzorach arkuszy”.
  W bieżącym roku zdarzyły się przypadki żądania przez organy nadzoru pedagogicznego sporządzania arkuszy na tzw. „obowiązujących wzorach arkuszy”. Pragniemy zwrócić uwagę, ze przepisy prawa nie określają obowiązującego wzoru arkuszy projektu organizacyjnego, a ponadto te ogólnie znane i zalecane są przystosowane jedynie do ręcznego wypełniania. Oznaczałoby to, przy obowiązku ich stosowania, konieczność zaprzestania drukowania arkuszy przy pomocy programów komputerowych, które polskie szkoły już od lat stosują, czyli ogromny krok wstecz w dziedzinie zastosowań komputerów do zarządzania szkołami.
   

Wnioskujemy o zajęcie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu stanowiska w omawianych sprawach.. Nasze stanowisko podyktowane jest troską umożliwienie dyrektorom sprawnego organizowania pracy szkół i placówek – w ramach respektowanego przez wszystkie strony prawa oświatowego.

 

 

Dyskusja na Forum OSKKO.