Konsultacja OSKKO:

Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

26 lipca 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Warszawa, 21 lipca 2004 r.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

DKOS -2-JK-4030 - 01/04

Przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania publicznych szkół, z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie.

w/z Ministra

Sekretarz Stanu

Tadeusz Szulc

 

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zakończona

stanowisko OSKKO

-------------------------------------------

tekst projektu

Projekt z 15 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
 z dnia ....................................2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§1.

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, Nr 137. poz. 1155, z 2003 r. Nr 39, poz. 337 i Nr 116, poz. 1093 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 393) w załącznikach nr 9, 11, 12, 39, 40 do rozporządzenia przypis a pod tabelą otrzymuje następujące brzmienie:

 

„a) Nie dotyczy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim."

 

§2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 iNr 141, poz. 1185 iNr200, poz. 1683, z2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1532.

 

uzasadnienie MENiS

Uzasadnienie

- Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, póz. 142, z późn. zm.) ma na celu umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim kontynuowanie nauki w:

a) trzyletnim liceum ogólnokształcącym, w tym trzyletnim liceum ogólnokształcącym specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych,

b) trzyletnim liceum profilowanym, w tym trzyletnim liceum profilowanym specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych,

c) czteroletnim technikum, w tym czteroletnim technikum specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych,

d) dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych,

e) dwuletnim uzupełniającym technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, w tym dwuletnim uzupełniającym technikum specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych.

Takie rozwiązanie w pełni zrealizuje zasadę wynikającą z art.l pkt 5 ustawy o systemie oświaty, który stanowi, iż system oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, w szkole podstawowej i gimnazjum, realizują taką samą podstawę programową kształcenia ogólnego jak uczniowie pełnosprawni, w związku z powyższym powinni mieć możliwość kontynuowania nauki we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych.

Przewidujemy, że do pięciu typów szkół wymienionych powyżej będzie zgłaszała się niewielka ilość kandydatów, ponieważ znaczna część młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim kończy swoją edukację w zasadniczej szkole zawodowej.

Problem będzie dotyczył kilkuset uczniów w skali całego kraju.

 

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia ma na celu umożliwienie uczniom z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim kontynuowanie nauki w: trzyletnim liceum ogólnokształcącym (w tym trzyletnim liceum ogólnokształcącym specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych), trzyletnim liceum profilowanym (w tym trzyletnim liceum profilowanym specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych), czteroletnim technikum (w tym czteroletnim technikum specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych), dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (w tym dwuletnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych) oraz dwuletnim uzupełniającym technikum dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (w tym dwuletnim uzupełniającym technikum specjalnym dla uczniów niepełnosprawnych).

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia skierowany zostanie do zaopiniowania następującym partnerom społecznym i związkom zawodowym [..] Wyniki konsultacji zostaną omówione w uzasadnieniu rozporządzenia.

3. Ocena skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego:

Rozporządzenie powyższe nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Koszty związane z kształceniem uczniów niepełnosprawnych uwzględnia się w części oświatowej subwencji ogólnej.

 

4. Ocena wpływu rozporządzenia na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz rozwój regionalny:

Rozporządzenie nie wpłynie także na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną! zewnętrzną gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionalny.

 

5. Termin wejścia w życie rozporządzenia

Proponuje się wejście w życie rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

stanowisko OSKKO

 

W odpowiedzi na pismo DKOS -2-JK-4030 - 01/04 przedstawiam:

 

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

 

Stowarzyszeni w pełni popierają proponowaną zaproponowaną zmianę ww. rozporządzenia, a także pragną wyrazić uznanie dla inicjatywy Państwa mającej na celu dostosowanie prawa oświatowego do potrzeb uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 23-25 września, podczas organizowanej przez OSKKO VI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół w Olsztynie będą poruszane zagadnienia dotyczące tej grupy uczniów.