Stanowisko OSKKO z dnia 29 kwietnia 2008 w sprawie przeprowadzonego w obecnym roku szkolnym  egzaminu gimnazjalnego - części humanistycznej

 

Minister Edukacji Narodowej,

media

 

W związku z zaistniałym podczas egzaminu gimnazjalnego problemem polegającym na braku możliwości rozwiązania zadania 32 testu przez uczniów, którzy nie zrealizowali określonych w podstawie programowej treści do dnia przeprowadzenia egzaminu zwracamy uwagę na poniższe uwarunkowania:

 

1. Program nauczania jest realizowany w przypadku gimnazjum w okresie trzyletnim, a zatem w przypadku tegorocznych klas trzecich gimnazjalnych nie do dnia egzaminu gimnazjalnego (22 kwietnia br.) lecz do końca zajęć lekcyjnych w bieżącym roku szkolnym.

a. Termin egzaminu gimnazjalnego

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach  publicznych Rozdział 4

§ 33. 1. Sprawdzian i egzamin gimnazjalny w szkołach dla dzieci i młodzieży przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".

b. Termin zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Rozporządzenie MENiSz dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego. § 2 l. W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2-4, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, z wyjątkiem soboty, a kończą w najbliższy piątek po dniu 18 czerwca.


2. Zgodnie z art. 22 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Minister Edukacji Narodowej określił standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów rozporządzeniem z dnia 10 sierpnia 2001 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z 2003 r. Nr 90, poz. 846 oraz z 2007 r. Nr 157, poz. 1102), które powinno współgrać z propozycjami standardów sprawdzianu i egzaminów opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie art. 9a ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).


Ostatnia zmiana tego rozporządzenia dokonana została rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz.U. z 2007 r. Nr 157, poz. 1102) i w ustalono między innymi nowe brzmienie załącznika nr 2 określającego standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Podstawą opracowania przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych do egzaminu gimnazjalnego są zatem:
- zapisy zawarte w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
- opis zakresu egzaminu gimnazjalnego zawarty w informatorze o egzaminie gimnazjalnym, który jest opracowany i wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zgodnie z art. 9a ust. 2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Wyżej wymienione dokumenty wskazują jakie umiejętności oraz wiedzę należy rozwijać w trakcie tego etapu edukacyjnego, aby spełnić wymagania egzaminacyjne.
W żadnym punkcie załącznika nr 2 ani też w obowiązującym „Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od 2006 roku” nie określono wymogów znajomości lektur, w przeciwieństwie do załącznika nr 3 określającego standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego oraz opis zakresu egzaminu maturalnego zawartego w informatorze o egzaminie maturalnym z języka polskiego, gdzie z tytułu wymienia się dzieła literackie, których znajomość i rozumienie wymagane jest w czasie egzaminu maturalnego na poszczególnych poziomach.


Biorąc pod uwagę powyższe członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty uważają, że powstały podczas egzaminu gimnazjalnego problem wynika z konstrukcji zadania niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, a także z niespójności przepisów prawa dotyczących zakończenia zajęć, a terminem przeprowadzania egzaminu.

 

Jednocześnie stowarzyszeni w OSKKO wyrażają sprzeciw przeciwko próbom uczynienia winnym tej sytuacji nauczycieli i dyrektorów szkół, bez wnikliwego przyjrzenia się rzeczywistym powodom zaistniałych problemów.

Proponujemy  konstruktywne działanie w tej sytuacji, tj.
1.  dokonanie ścisłej diagnozy sytuacji, uwzględniając uwagi, j.w

2. podjęcie doraźnych rozwiązań, tak by pomóc obecnie poszkodowanym uczniom,

I najważniejsze:

3. podjęcie działań pozwalających uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.

 

Zarząd OSKKO 

Stanowisko na podstawie dyskusji na forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, opracował członek OSKKO Jarosław Tułaczyk

 


Kontakt: OSKKO, (089) 527-95-14, kom 0513-057-830, email oskko@oskko.edu.pl