Konsultacja OSKKO: projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

 

Pismo MENIS

Projekt Rozporządzenia

Uzasadnienie

Konsultacja OSKKO na Forum

-------------------------------------------------------

 

Pismo MENIS

 

3 czerwca 2005r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

 

Warszawa, 2005 - 05 - 30

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

DPZN-WSW-JGD-0211-2/05

Według rozdzielnika
Przesyłam w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej
z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag w ciągu 30 dni od dnia otrzymania niniejszego projektu.

 

 

 

-------------------------------------------

projekt Rozporządzenia   .

PROJEKT
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia   ......   2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 36a ust. 7a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855), po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. W przypadku konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego szkołę określone w § 1 ust. 1, § 2 ust. 1 oraz w § 7 i 8 wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

wz PODSEKRETARZ STANU

 Anna Radziwiłł

Za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym;

DYREKTOR

DEPARTAMENTU PRAWNEGO

mgr Joanna Rozwadowska-Skrzeczyńska

--------------------------------------

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Nr

281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 14.

 

 

----------------------------------

Uzasadnienie

W projekcie niniejszego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej proponuje się dodanie w treści rozporządzenia § 9a, który jednoznacznie określi właściwość organu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę, o ile organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko, umotywowanego zastrzeżenia. Wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły następuje w drodze konkursu, stosownie do art. 36a ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę, na podstawie art. 36a ust. 5 ww. ustawy, powołuje komisję konkursową, w skład, której wchodzą przedstawiciele: organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rodziców i zakładowych organizacji związkowych.

Zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w art. 36a ust. 1, 2 i 5 ustawy o systemie oświaty wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa, o czym przesądza art. 5c ustawy o systemie oświaty. Należy zatem stwierdzić, iż ustawodawca w tym zakresie kompetencje co do zasady powierzył organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Właściwym jest zatem, aby czynności związane z przeprowadzeniem konkursu, a wynikające z rozporządzenia z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej wykonywał również organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ w praktyce kwestia ta budziła jednak liczne wątpliwości niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia. OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Konsultacje społeczne

Projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) i partnerów społecznych, [..]

Podmioty, na które działa regulacja

Projektowana regulacja oddziałuje na jednostki samorządu terytorialnego, określając właściwość jej organów w procedurze przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora lub placówki. Wpływ regulacji należy uznać za korzystny. Brak tej regulacji powoduje obecnie spory kompetencyjne między organami stanowiącymi a wykonawczymi jednostek samorządu terytorialnego.
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.
Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla
budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływ   regulacji   na   rynek  pracy,   konkurencyjność   wewnętrzną   i   zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.
Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, sytuację i rozwój regionalny, a
także na konkurencyjność gospodarki.

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej oraz obowiązkiem dostosowawczym.

 

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału