Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

15 kwietnia 2004r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MENiS:

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

tekst projektu

Załącznik nr 1 - WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI
Załącznik nr 2 - WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Z NAUKI ZAWODU I EGZAMINU Z PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
uzasadnienie MENiS

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO