KONSULTACJA OSKKO

KOMUNIKAT KOMISJI DO RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Poprawa jakości kształcenia nauczycieli

 

Zapraszamy do udziału w konsultacji dokumentu MEN.

Pobierz: Dokument główny komunikatu (Word)  Dyskusja na forum OSKKO

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

DEPARTAMENT WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
DWM–1–AP–061–331/2007

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej jest resortem wiodącym w przygotowaniu stanowiska Rządu do dokumentu pt. Komunikat Komisji do Rady UE i Parlamentu Europejskiego „Poprawa jakości w kształceniu nauczycieli”.

Celem niniejszego komunikatu jest ocena obecnej sytuacji w zakresie kształcenia i szkolenia nauczycieli w Unii Europejskiej oraz zaproponowanie wspólnej refleksji nad działaniami, które mogą zostać podjęte na szczeblu państw członkowskich i sposobem ich wspomagania przez Unię Europejską.

W komunikacie stwierdza się, że jakość kształcenia nauczycieli ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia jakości edukacji oraz poprawy wyników w nauce młodzieży. Wymieniono w nim pewną ilość działań, które mogą teraz zostać podjęte w tej dziedzinie oraz sposoby ich wspomagania przez Komisję.

Aby wspomóc państwa członkowskie w reformach kształcenia nauczycieli Komisja proponuje:

(1)               Zapewnić pomoc państwom członkowskim w ramach nowego programu „Uczenie się przez całe życie” i Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wsparcia ich działań na rzecz poprawy oferty i zawartości kształcenia nauczycieli oraz na rzecz mobilności nauczycieli i nauczycieli na stażu;

(2)               Ustanowić wskaźniki, które lepiej odzwierciedlą elementy związane z poprawą kształcenia i szkolenia nauczycieli i ich rekrutacji oraz przedstawiać postępy w poprawianiu jakości kształcenia nauczycieli w dwuletnich sprawozdaniach w ramach programu „Edukacja i szkolenie 2010”;

(3)               Przyczynić się do rozwoju i rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie kształcenia nauczycieli oraz wspierać państwa członkowskie w skutecznym jej wykorzystywaniu, poprzez program „Uczenie się przez całe życie” i program ramowy w zakresie badań naukowych;

(4)               Wspierać rozwój inicjatyw propagujących europejski wymiar kształcenia nauczycieli i ich mobilność;

(5)               Regularnie oceniać dokonane postępy i przedstawiać nowe propozycje.

Potraktowane razem propozycje posłużą zapewnieniu skoordynowanej, spójnej i dysponującej odpowiednimi zasobami oferty kształcenia i rozwoju zawodowego nauczycieli; zapewnieniu wszystkim nauczycielom dostępu do wiedzy, postaw i umiejętności pedagogicznych, które są niezbędne do wydajnej pracy; wspieraniu profesjonalizacji nauczania; wspieraniu kultury refleksyjnej praktyki i badań wśród nauczycieli; oraz podwyższeniu statusu i zwiększeniu uznania dla zawodu nauczyciela.

W ten sposób przyczynią się do poprawy jakości kształcenia dla wszystkich i pomogą państwom członkowskim w osiągnięciu celów lizbońskich w zakresie spójności społecznej oraz konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

Komisja ma zamiar pogłębić te propozycje w ramach programu „Edukacja i szkolenie 2010”, przy współpracy z klastrem ds. nauczycieli i osób prowadzących szkolenia zrzeszającego ekspertów z państw członkowskich. Wykorzysta w tych działaniach wnioski z nadchodzących konferencji zorganizowanych w ramach prezydencji portugalskiej w Radzie.

Komisja zwraca się do Parlamentu Europejskiego i do Rady o odpowiedź na zagadnienia zawarte w niniejszym komunikacie.

W związku z tym przesyłam w załączeniu przedmiotowy Komunikat w wersji polskiej i angielskiej w ramach konsultacji z partnerami społecznymi – z uprzejmą prośbą o zgłaszanie ewentualnych uwag w terminie do dnia 7 września br. drogą papierową i elektroniczną

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż brak odpowiedzi w tym terminie zostanie uznany za brak uwag do dokumentu.

 

Z poważaniem,

Sławomir Adamiec

Dyrektor Departamentu

Z up. Magdalena Nartowska

Pobierz: Dokument główny komunikatu (Word)

Dyskusja na forum OSKKO