Konsultacja OSKKO:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

18 listopada 2005r wpłynęło do Biura OSKKO pismo MEiN:

 

MINISTER

EDUKACJI i NAUKI

DPZN-WSW- JGD-0211-9/05

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

 

Przekazuję w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz zapraszam Państwa przedstawicieli do wzięcia udziału w konferencji, której celem będzie omówienie przedmiotowego projektu.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 25 listopada 2005 r. w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki o godz. 11.00. w sali 305.

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt rozporządzenia jest dostępny również na stronie internetowej Ministerstwa: www.rnenis.gov.pl/oswiata/projekty/projekty.php .

-------------------------------------------

Zamieszczamy:

nowe symulację skutków finansowych nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego

tekst projektu

uzasadnienie MENiS

załącznik do rozporządzenia

konsultacja na Forum OSKKO - zapraszamy do udziału

stanowisko OSKKO