powrót


MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
Warszawa, 2003-04-08
DKOS-l/DB-5003-4/03


Pan
Marek Pleśniar
Dyrektor
Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Kadry Kierowniczej Oświaty


odpowiadając na pismo z 2 kwietnia 2003 r. uprzejmie wyjaśniam:
Zgodnie z § 2 ust. l rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, póz. 142 z późn. zm.) ramowy plan nauczania określa tygodniowy obowiązujący wymiar godzin zajęć edukacyjnych, w tym godzin do dyspozycji dyrektora szkoły dla poszczególnych etapów edukacyjnych. Jeżeli dyrektor szkoły wprowadza do szkolnego planu nauczania - po spełnieniu warunków, o których mowa w § 2 ust.6 ww. rozporządzenia - dodatkowe zajęcia edukacyjne, które wymagają podziału na grupy, to podział ten może nastąpić przy wykorzystaniu godzin pozostających do dyspozycji dyrektora. Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych nie może powodować - bez zgody
organu prowadzącego - dodatkowych kosztów. Zasada ta odnosi się również do przypadków ewentualnego przeznaczenia godzin
do dyspozycji dyrektora na zwiększenie obowiązkowego tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.